20 بهمن 1401
رحيم بردي آنامرادنژاد

رحیم بردی آنامرادنژاد

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
تلفن: 01135302687
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی شاخص های شهر الکترونیک در راستای توسعه پایدار از دیدگاه شهروندان شیراز
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
شهر الکترونیک، توسعه پایدار، فناوری اطلاعات، کوکران، شیراز
پژوهشگران رحیم بردی آنامرادنژاد (نفر اول) ، الهه زارع (نفر دوم)

چکیده

هدف پژوهش حاضر، ارزیابی شاخص های شهر الکترونیک در راستای توسعه پایدار شهری از دیدگاه شهروندان شیراز می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی – تحلیلی با استفاده از ابزار پرسشنامه می باشد. جامعه آماری پژوهش، شهروندان شهر شیراز بوده اند که تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر محاسبه شد. روایی سؤالات پرسشنامه توسط متخصصان حوزه جغرافیا و برنامه ریزی شهری مورد تأیید قرار گرفت، پایایی آن نیز با آزمون آلفای کرونباخ 0.88 محاسبه شد. نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف غیرنرمال بودن داده ها را نشان داد به همین جهت برای پاسخگویی به سؤالات پژوهش از آزمون های ناپارامتریک کای اسکوئر و کروسکال والیس استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که شاخص های شهر الکترونیک از دید شهروندان شیراز با 24.3 درصد مطلوبیت پایینی دارند. نتایج آزمون کای اسکوئر نشان داد که از دید شهروندان، شاخص های شهر الکترونیک از بعد اجتماعی با 32.3 درصد، از بعد اقتصادی با 23.7 درصد ، از بعد فرهنگی با 19.6 درصد و از بعد سیاسی با 17.5 درصد میزان مطلوبیت پایینی دارند. همچنین نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد که تمامی متغیرهای مورد بررسی در تحقیق با 0.000sig و سطح اطمینان 95 درصد، تأثیر معناداری بر میزان مطلوبیت دیدگاه شهروندان از شاخص های شهر الکترونیک در راستای توسعه پایدار دارد.