17 بهمن 1401
رحيم بردي آنامرادنژاد

رحیم بردی آنامرادنژاد

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
تلفن: 01135302687
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي وتحليل بر پايداري اجتماعي از منظر اجراي طرحهاي توسعه شهري (بهنمير مازندران)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
طرحهای شهری، بافت کالبدی- فیزیکی، طرح هادی، پایداری اجتماعی، شهر بهنمیر
مجله مطالعات ساختار و کارکرد شهری
شناسه DOI
پژوهشگران علی مهدی (نفر اول) ، معصومه مهدیان بهنمیری (نفر دوم) ، رحیم بردی آنامرادنژاد (نفر سوم)

چکیده

بررسی و تحلیل طرحهای شهری طی این سالها، علاوه بر نمایش عملکرد آنها از ابعاد مختلف، زمینه مناسبی را نیز برای پیبردن به نقاط ضعف و قوت طرحهای مذکور فراهم مـینمایـد. پـژوهش حاضر با هدف تحلیل نقش طرحهای شهری بر بافت کالبـدی و نیـز متغیرهـای پایـداری اجتمـاعی شهر، به بررسی نقش طرح هادی شهر بر بافت کالبد و پایداری اجتماعی شـهر بهنمیـر مـیپـردازد. روش مطالعه در این تحقیق بر مطالعات کتابخانهای و میدانی استوار بـوده کـه در عـینحـال تعـداد پرسشنامه بر اساس مدل کوکران در میان جامعة آماری توزیع گردیده است. همچنـین جهـت 309 کای اسکوئر، و آزمونهایی چون ضریب همبستگی اسپیرمن spss تجزیه و تحلیل دادهها، از نرم افزار و رگرسیون استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد که اجـرای طـرح هـادی موجـب پیشرفت نسبی زندگی مردم و افزایش تمایل آنها به سکونت در این شهر شده است. همچنین نتـایج بخش دوم یافتهها نیز نشان میدهد که اثرات اجرای طرح شهری بر متغیرهـای پایـداری اجتمـاعی )سرمایةاجتماعی، کیفیت زندگی، تعامل و برابری اجتماعی( دارای نتایج متفـاوتی در میـان محلـات مختلف شهر بوده که این، نتایج منعکسکنندة میزان موفقیت و کیفیـت اجـرای طـرح و در نهایـت میزان رضایتمندی مردم از نتایج این طـرحهـا در ارتبـاط بـا وضـعیت موجـود کالبـدی، اجتمـاعی، فرهنگی شهری است.