17 بهمن 1401
رحيم بردي آنامرادنژاد

رحیم بردی آنامرادنژاد

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
تلفن: 01135302687
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان ارزيابي مؤلفه هاي كالبدي فضاهاي عمومي و تأثير آن در احساس امنيت اجتماعي شهروندان بابلسر
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی، هنجارگرایی،امنیت اجتماعی، بابلسر
مجله پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران
شناسه DOI
پژوهشگران صدیقه لطفی (نفر اول) ، رحیم بردی آنامرادنژاد (نفر دوم) ، حیدر واحدی (نفر سوم)

چکیده

افزایش میزان سرمایه اجتماعی به خصوص در شکل بین گروهی آن،با افزایش کیفیت زندگی،توسعه اقتصادی،اجتماعی و سیاسی،نظام کارآمد،کنترل اجتماعی غیر رسمی،رعایت هنجارها،استحکام خانواده، نظم اجتماعی پویا،امنیت اجتماعی،حمایت و بده بستان اجتماعی و دیگر پیامدهای مثبت همراه است.کاهش سرمایه اجتماعی نیز با بی نظمی و بحران های اجتماعی،بی تفاوتی مدنی،فساد سیاسی،بروز جرم و خشونت،اختلال هنجاری و اختلال در روابط اجتماعی و دیگر نتایج منفی،همراه است.این مقاله بررسی رابطه بین مولفه های سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی را در شهر بابلسر مورد توجه قرار داده است. برای سنجش سرمایه اجتماعی از 7 گویه و 30 مؤلفه و برای امنیت اجتماعی از 5 گویه و 22 مؤلفه استفاده شده است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی مبتنی بر استفاده از پرسشنامه دارای روایی و پایایی است. حجم نمونه 310 نفر از سرپرستان خانوارهای شهری است. برای سنجش و ارزیابی متغیرهای مورد مطالعه از نرم افزار SPSSو روش های آماریt تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که از دید جامعه نمونه، سرمایه اجتماعی در شهر بابلسر از نظر تعامل پذیری، هنجار گرایی ، مسئولیت پذیری و اعتماد اجتماعی در وضعیت مطلوب و متوسط رو به بالا ، از نظر همبستگی اجتماعی وضعیت متوسط و در زمینه مشارکت اجتماعی و رضایت شغلی و درآمد از وضعیت نامطلوب و متوسط روبه پایین برخوردار است. یافته ها نشان داده است رابطه مستقیم و معناداری میان مولفه های سرمایه اجتماعی وامنیت اجتماعی وجود دارد، طوری که در حدود 54 درصد از تغییرات مربوط به امنیت اجتماعی توسط مؤلفه های سرمایه اجتماعی تبیین می شود.