20 بهمن 1401
رحيم بردي آنامرادنژاد

رحیم بردی آنامرادنژاد

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
تلفن: 01135302687
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
برنامه ریزی راهبردی جهت توسعه گردشگری درشهرستان محمودآباد
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
برنامه ریزی راهبردی، مدل سوآت،گردشگری، محمودآباد
پژوهشگران رحیم بردی آنامرادنژاد (نفر اول) ، صدیقه لطفی (نفر دوم) ، فهیمه موسوی (نفر سوم)

چکیده

گردشگری، امروزه به عنوان یکی از راههای کسب درآمد، ایجاد اشتغال و تعاملات اجتماعی وسیاسی محسوب می شود. این مقاله با هدف بررسی نقاط ضعف و قوت توسعه گردشگری درشهرستان محمودآباد(مازندران) تهیه شده است. روش تحقیق در این پژوهش "توصیفی – تحلیلی" است و برای جمع آوری اطلاعات از روشهای میدانی مانند تکمیل پرسشنامه و روش اسنادی- کتابخانه ای استفاده شده است. جامعه نمونه آماری مورد مطالعه در این تحقیق 314 خانوارساکن شهرستان محمود آباد و 314 نفر ازگردشگران وارد شده به آن ومسئولان محلی است. به منظور تحلیل داده ها از تکنیک SWOT استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که این شهرستان در زمینه گردشگری دارای 11 نقطه قوت داخلی و 11 نقطه ضعف داخلی، 8 فرصت خارجی و 11 تهدید خارجی می باشد و مهمترین نقاط قوت آن به ترتیب، ساحل زیبا و دسترسی آسان گردشگران به شهرستان، و نامناسب بودن زیرساختهای کالبدی و عدم وجود نیروهای آموزش دیده به ترتیب به عنوان مهم ترین نقاط ضعف گردشگری این منطقه هستند. با توجه به امتیاز نهایی به دست آمده از عوامل داخلی(66/2) و عوامل خارجی(29/3) راهبرد تهاجمی، مناسب ترین راهبرد تشخیص داده شد.