17 بهمن 1401
رحيم بردي آنامرادنژاد

رحیم بردی آنامرادنژاد

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
تلفن: 01135302687
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
برنامه ریزی شهر فشرده باتأکید بر عدالت اجتماعی(بابل)،
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺷﻬﺮی، ﺷﻬﺮ ,ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺷﻬﺮبابل
پژوهشگران رحیم بردی آنامرادنژاد (نفر اول) ، سیده الهام داوری (نفر دوم) ، مریم نجفی (نفر سوم) ، فاطمه برزگر (نفر چهارم)

چکیده

ﺗﻮﺳﻌﻪ در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ در ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻣﺮوزی و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻓﺮم ﭘﺎﻳﺪار ﺷﻬﺮی دو ﺑﺤﺚ و ﻧﻈﺮﻳﻪ اﺻﻠﻲ و ﻣﺘﻀﺎد وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻛﺮدن و ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی ﺷﻬﺮی و دﻳﮕﺮی ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﺷﻬﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ . اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻌﻲ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻓﺸﺮدﮔﻲ ﺷﻬﺮی و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﻬﺮ ﭘﺎﻳﺪار از ﻧﻈﺮ ﻓﺸﺮدﮔﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﺨﺼﻮص ﻧﻘﺶ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻧ ﺤﻮه و ﻣﻴﺰان دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﻬﻴﻼت و زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی آن در ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺑﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺪف آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ درک و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻗﻮی ﺗﺮی از اﻳﻦ ﺷﻬﺮ و ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻬﺮی آن ﺑﻪ دﺳﺖ آورد و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻬﺮی ﺑﺎﺑﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮاﺳﺎس ﻓ 100 ﺮﻣﻮل ﻛﻮﻛﺮان ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮ از ﺧﺎﻧﻮار ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮی ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺳﺎده اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ و آزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﻟﮕﻮی ﺷﻬﺮ ﻓﺸﺮده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻟﮕﻮ ﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺷ ﻬﺮی ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻓﺸﺮدﮔﻲ در ﻳﻚ ﻣﻜﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮ و راﺣﺘﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﻫﺎی ﺧﻮد ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ و ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳﻲ آﺳﺎن ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﻳﻦ ﭘﮋوه ﺑﺮای ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺑﻞ ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی ﺷﻬﺮی ﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ ﺣ ﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ و دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری و ﭘﻴﺎده روی ﺗﺮﻏﻴﺐ و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد.