17 بهمن 1401
رحيم بردي آنامرادنژاد

رحیم بردی آنامرادنژاد

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
تلفن: 01135302687
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان ارزيابي ويژگيهاي كمي وكيفي مسكن درايران طي سالهاي 90-1345
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
مسکن، شاخصهای کمی وکیفی، برنامه توسعه ، ایران
مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری
شناسه DOI
پژوهشگران رحیم بردی آنامرادنژاد (نفر اول)

چکیده

این مقاله ، با هدف بررسی روند تحولات 45 ساله مسکن درایران با استفاده از10 شاخص کمی وکیفی صورت گرفته است. به منظور تأمین داده های موردنیاز، از نتایج سرشماری های عمومی نفوس ومسکن سالهای 1345 تا 1390استفاده شده است. روش تحقیق حاضر ازنوع توصیفی - تحلیلی و ازنظرهدف ،کاربردی می باشد. یافته ها نشان می دهد که بخش دولتی نقش خود را درساخت مسکن درطول دهه های اخیرکاهش داده وبه سیاستهای حمایتی ازساخت مسکن انبوه و کوچک سازی آن روی آورده است. به لحاظ کمی، نرخ رشدمسکن درطول 45 سال گذشته 5/3 درصدبوده، درحالی که میزان رشدجمعیت بطورمتوسط 5/2 درصدبوده است. بااین حال ، درهمه دوره های موردمطالعه بیش ازیک میلیون واحدمسکونی کمبود مسکن درکشور وجودداشته است.از نظرکیفی، تعداد واحدهای بادوام از7/11 درصد در1345 به 9/78 درصد در1390 افزایش یافته ومیزان مالکیت مسکن نیز در ایران همواره بالای 67 درصدبوده است. طبق برآوردانجام شده، ایران تاسال 1404 تعداد8/7 میلیون واحدمسکونی نیازداردکه سالانه بطورمتوسط 411 هزارواحد باید ساخته شود.