17 بهمن 1401
رحيم بردي آنامرادنژاد

رحیم بردی آنامرادنژاد

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
تلفن: 01135302687
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
تجزیه وتحلیل روند تغییرات فضای سبز شهری (مطالعه موردی منطقه 2 تهران)
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
فضای سبز، سرانه، تغییرات کاربری، لندست، منطقه 2 تهران
پژوهشگران ندا چرام (نفر اول) ، رحیم بردی آنامرادنژاد (نفر دوم) ، صدیقه لطفی (نفر سوم)

چکیده

امروزه اهمیت و نقش فضای سبز شهری در حیات شهرها و پایداری آن ها و تأثیرات فیزیکی و طبیعی آن در سیستم شهری و بازدهی های مختلف اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی آن انکارناپذیر است، تا آنجا که کاربری فضای سبز در شهرها و سرانه ی آن، یکی از مباحث اساسی در برنامه ریزی و مدیریت شهری تلقی می شود. فضای سبز شهری از جمله کاربری هایی است که توزیع و پراکنش آن در سطح شهر اهمیت زیادی دارد. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیل بوده وبرای جمع آوری داده ها از روش اسنادی استفاده شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت فضای سبز شهری و میزان سرانه فضای سبز منطقه 2 تهران است و به دنبال یافتن پاسخ این پرسش می باشد که فضای سبز منطقه 2 تهران در طول 20 سال گذشته چه روندی را طی کرده و میزان سرانه آن با استانداردهای پیشنهادی ایران و جهان مطابقت دارد؟ بدین منظور با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست 7 و 8 و با استفاده از نرم افزار Gis ،Envi ،Edrisi میزان فضای سبز و سرانه آن مشخص شده است و نتایج بدست آمده نشان می دهد که از بین نواحی نه گانه منطقه 2، نواحی 1،5، 6، 8، 9 در وضعیت بسیار ضعیفی قرار دارند.