10 فروردین 1402
رضا آقاپور

رضا آقاپور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم قرآن و حدیث
تلفن: 01135302608
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)

مشخصات پژوهش

عنوان نقش عوامل دينداري و ايماني در بهبود روابط اجتماعي از ديدگاه قرآن
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
دینداری، ایمانی، روابط اجتماعی، خانواده، قرآن
مجله اسلام و علوم اجتماعی
شناسه DOI
پژوهشگران رضا آقاپور (نفر اول)

چکیده

در مقاله حاضر نقش عوامل دینداری و ایمانی در بهبود روابط اجتماعی مورد تحلیل قرار گرفته و از دیدگاه جامعهشناسان و نظریهپردازان علوم اجتماعی و همچنین متفکران و اندیشمندان الهی و اسلامی بهرهگیری شده اسـت. در ایـن میـان نقش علمای اسلامی از بروز ظهور بیشتری برخوردار میباشد، آنان معتقدند دین مبین اسلام و آموزههای دینی فـارغ از زمان و مکان، دارای کارکرد انسجامآور و انضباطآفرین و آرامشبخش مـیباشـد در نهایـت آیـاتی از قـرآن کـریم کـه مستقیم یا غیرمستقیم به بحث روابط اجتماعی می پردازد جامعه آماری تحقیق را تشکیل دادنـد. از میـان آنهـا 19 آیـه شریفه انتخاب و به طور توصیفی و تحلیلی مورد بازبینی و مطالعه کامل قرار گرفته است