29 مهر 1398

پریسا داودی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیوسیستماتیک جانوری
تلفن: 011-35302450
دانشکده: دانشکده علوم پایه

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
مقاله ارائه‌شده
1
پریسا داودی، حسن رحیمیان (1397) بررسی فون انگلی گاوماهی خزری (Neogobius caspius) در حوضه جنوبی دریای خزر ششمین کنفرانس ماهی شناسی ایران، ایران، کرمان
2
پریسا داودی (1397) بررسی رابطه وزن اتولیت- طول ماهی در گاوماهی عمق زی ( Ponticola bathybius) در حوضه جنوبی دریای خزر ششمین کنفرانس ماهی شناسی ایران، ایران، کرمان
3
parisa davoodi (2018) Investigation of the relationship between otolith weight-fish length in Ponticola bathybius in the Southern part of the Caspian Sea 20th National and 8th International Congress on Biology, Iran, Maragheh
4
parisa davoodi, Hasan Rahimian (2018) Investigation of parasite fauna of Neogobius pallasi in the southern part of the Caspian Sea 20th National and 8th International Congress on Biology, Iran, Maragheh
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!