11 فروردین 1402

وحید تقی نژاد عمران

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر - پردیس دانشگاه - گروه اقتصاد نظری
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم اقتصادی
تلفن: 01135302554-01135302510
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي رابطه علي ميان قيمت نفت، توليد، توليدات صنعتي، و تورم: مطالعه موردي اقتصاد ايران
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
رشد قیمت نفت، رشد تولیدات صنعتی، تورم، رشد اقتصادی، علیّت گرنجر
مجله مدلسازی اقتصاد سنجی
شناسه DOI 10.22075/JEM.2019.17012.1264
پژوهشگران وحید تقی نژاد عمران (نفر اول) ، حسین احمدی نژاد (نفر دوم) ، محمد عرفانیان (نفر سوم)

چکیده

تکانه قیمت نفت میتواند منبع اصلی آشفتگی در اقتصادهای تولیدکننده نفت، مانند ایران، باشد؛ از این رو مطالعه برهم کنش میان قیمت نفت و متغیرهای اقتصاد کالن اهمیت دارد. این مطالعه بر پایه دادههای اقتصاد ایران برای دوره زمانی 1980 تا 2017 به کمک روش خودرگرسیون برداری )VAR )رابطهی علیت گرنجری میان قیمت نفت، تورم، تولیدات صنعتی و رشد اقتصادی را بررسی میکند. نتایج بدست آمده از برآورد مدل نشان میدهد که، رشد اقتصادی از قیمت نفت و تورم تأثیر میپذیرد؛ درحالیکه تولیدات صنعتی علت رشد اقتصادی ایران در بازه زمانی مورد مطالعه نبوده است. رشد اقتصادی به تکانه مثبت قیمت نفت واکنش مثبت نشان میدهد ولی با گذر زمان اثر آن کمرنگ میشود. یک تکانه مثبت تورم موجب کاهش رشد اقتصادی در کوتاهمدت میشود. همچنین یک تکانه مثبت تورم بر تولیدات صنعتی تأثیر منفی میگذارد؛ تکانه مثبت تورم در کوتاهمدت به دلیل ایجاد نااطمینانی در فضای کسب و کار رشد تولیدات صنعتی را کم میکند ولی در بلندمدت به دلیل تعدیلهای انجام گرفته در صنعت و افزایش قیمت محصوالت صنعت رشد تولیدات صنعتی مثبت میشود.