11 فروردین 1402

وحید تقی نژاد عمران

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر - پردیس دانشگاه - گروه اقتصاد نظری
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم اقتصادی
تلفن: 01135302554-01135302510
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان
توسعه مالی و عملکرد زیست محیطی، شواهدی از کشورهای عضو گروه دی 8 و گروه جی 7 تحلیل مبتنی بر داده های پانل
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
توسعه مالی، فرضیه زیست محیطی کوزنتس، گروه دی8، گروه جی 7، شاخص کارایی توسعه مالی
پژوهشگران وحید تقی نژاد عمران (نفر اول) ، حمزه کریمی فیروزجایی (نفر دوم)

چکیده

توسعه مالی از طریق کاهش هزینه سرمایه گذاری، هدایت بنگاهها به سمت استفاده از تکنولوژیها و نهادههای همسو با محیط زیست و کاهش اندازه اقتصاد زیرزمینی میتواند موجب بهبود شرایط زیست محیطی شود. در نتیجه بررسی و تبیین نحوه ارتباط میان توسعه مالی و رشد آلایندههای زیست محیطی از اهمیت بالایی برخوردار میباشد. در این راستا از مجموعه دادههای اقتصادی و زیست محیطی کشورهای عضو استفاده شده است. در این مطالعه از انتشار گاز دیاکسیدکربن و شاخص کارایی 2111 تا 1991 طی دوره زمانی 7 و گروه جی 8گروه دی توسعه مالی به ترتیب به عنوان شاخصی از عملکرد زیست محیطی و توسعه مالی استفاده شده است .همراه با بررسی چگونگی ارتباط میان شاخص توسعه مالی و انتشار گاز دیاکسیدکربن، فرضیه کوزنتس زیست محیطی نیز برای دو گروه از کشورها مورد آزمون قرار گرفت. برپایه به ترتیب فرمهای درجه دو و درجه یک به عنوان فرم تبعی معنادار جهت بیان ارتباط میان 7 و گروه جی 8 نتایج بدست آمده، برای گروه دی شاخص توسعه مالی و انتشار دیاکسیدکربن مورد تایید قرار گرفت. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل از وجود ارتباط معنادار میان توسعه مالی و رشد آلایندههای زیست محیطی برای هر دو گروه یادشده حکایت دارد.