11 فروردین 1402

وحید تقی نژاد عمران

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر - پردیس دانشگاه - گروه اقتصاد نظری
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم اقتصادی
تلفن: 01135302554-01135302510
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان طراحي چارچوب مالي مبتني بر قاعده در اقتصاد ايران
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
اقتصاد ایران، پایداری مالی، چارچوب مالی، شبیه سازی تصادفی، قواعد مالی
مجله پژوهش ها و سیاست های اقتصادی
شناسه DOI ‎ 10.52547/qjerp.30.102.149
پژوهشگران سید مقداد ضیا تبار (نفر اول) ، سعید کریمی پتانلار (نفر دوم) ، وحید تقی نژاد عمران (نفر سوم)

چکیده

وجود کسری بودجه ساختاری در اقتصاد ایران و فقدان انضباط مالی نگرانی هایی را در خصوص پایداری مالی دولت ها در بین اقتصاددانان به دنبال داشته است. در چند دهۀ اخیر قواعد مالی به عنوان راه حلی با هدف ایجاد انضباط مالی و برقراری پایداری مالی دولت ها در سرتاسر جهان مورد توجه قرار گرفته اند. در همین راستا، پژوهش حاضر درصدد است تا یک چارچوب مالی مبتنی بر سه قاعدۀ سقف بدهی، تراز بودجه و مخارج برای اقتصاد ایران طراحی نماید. نتایج حاصل از به کارگیری روش شبیه سازی تصادفی نشان از بالا بودن سطح بدهی کنونی در مقایسه با قاعده سقف بدهی معرفی شده توسط الگو داشته و قاعدۀ تراز بودجه تا حد زیادی در بهبود مسیر آینده بدهی عمومی اثربخش خواهد بود. به سخن دیگر با اعمال قاعدۀ تراز بودجه از نوسانات مسیر آیندۀ بدهی عمومی کاسته می شود. همچنین ایجاد یک سازوکار نهادی به عنوان نهاد مکمل با هدف بهبود عملکرد و اثربخشی قواعد مالی به ویژه قاعدۀ مخارج و تضمین اجرای آنها پیشنهاد می شود.