11 بهمن 1401
اميد جزايري

امید جزایری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / ژنتیک
تلفن: 011-35302450
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان مطالعه ارتباط ژن TSA1با مسير بيوسنتز گلوكوزينولاتها ”تركيبات ثانويه سولفوردار گياهان خانواده كلم"
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
Brassica, Glucosinolate biosynthesis, TSA1 gene
مجله زیست فناوری گیاهان زراعی
شناسه DOI
پژوهشگران امید جزایری (نفر اول) ، طاهره السادات آقاجانزاده (نفر دوم) ، تئو الزنگا (نفر سوم)

چکیده

اهمیت تغذیهای گلوکوزینولاتها در انسانها، حیوانات و اثرات آنها در بهبود سرطان، بیماریهای قلبی-عروقی، عصبی و نقش دفاعی آنها درگیاهان علیه آفتها و پاتوژنها موجب گردیده است تا مسیر بیوسنتز گلوکوزینولاتها گزینه مناسبی جهت مطالعات ژنتیکی قرار گیرند. در شرایط تنشی، بیوسنتز گلوکوزینولاتها بهوسیله مجموعهای از فاکتورهای رونویسی تحت کنترل مثبت یا منفی قرار میگیرند. شبه رسپتورهای کینازی در واقع پروتئینهایی هستند که به عنوان گیرندههای سطحی سلول، پیامهای محیطی را دریافت میکنند. هدف از تحقیق حاضر مطالعه نقش تنظیمی ژن AT2G37050در ارتباط با بیوسنتز گلیکوزینولاتها میباشد. به دنبال مطالعات پروتئومیک قبلی انجام شده بر روی گیاه آرابیدوپسیس تالیانای جهشیافته که ژن شبه رسپتور کینازی AT2G37050 آن از کار افتاده، مشخص گردید که 22پروتئین در گیاه جهشیافته وجود دارند درحالی که در گیاه نوع وحشی (کنترل) حضور ندارند. مطالعات بیوانفورماتیکی حاضر، برگرفته از منابع مستخرج از الگوریتم GeneMANIAبه کمک نرمافزار Cytoscapeنشان داده است که بین سه پروتئین TSK-associating با پروتئین هایAT1G08750 وAT3G47570 ،protein1 (TSA1) درگیر در بیوسنتز گلوکوزینولاتها و همچنین تنظیمکنندههای بیوسنتز گلوکوزینولاتها ارتباطات بیولوژیکی از نوع هم بیانی ژنی، برهم کنش پروتئین- پروتئین و قرار گیری در یک مکان مشترک درون سلولی (هم مکانی) وجود دارد. از طرفی دیگر، با توجه به اینکه گلوکوزینولاتها به عنوان ترکیبات ثانویه سولفوردار در آرابیدوپسیس تالیانا و گیاهان خانواده کلم شناخته شدهاند، وجود ارتباط زیستی بین ژن TSA1و AT3G47570با ژنها/ پروتئینهای ناقل سولفور و مسیر احیای سولفور، بر نقش این دو ژن در ارتباط با بیوسنتز گلوکوزینولاتها قوت بیشتری بخشیده است