01 مهر 1399
ناصر جعفري

ناصر جعفری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، دانشگاه مازندران، کدپستی 95447-47416، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / اکولوژی
تلفن: 01135302451
دانشکده: دانشکده علوم پایه

معرفی

-

تحصیلات

 • دکترای تخصصی اکولوژی محیط زیست ، پونا ، هندوستان (1382 - 1385)
  عنوان رساله: مطالعه اکولوژیکی گیاهان آبزی تالاب های پونا
بیشتر

علایق پژوهشی

 • شاخص های زیستی
 • تنوع زیستی
 • اکولوژی تالاب
 • اکولوژی جلبک ها
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
سیده حمیده طاهری اطاقسرا، طاهره السادات آقاجانزاده، ناصر جعفری (1398) مقایسه پاسخ های فیزیولوژیکی گیاه افرا پلت (Acer velutinum Bioss.) تحت تاثیر آلاینده های هوا در مازندران و سه منطقه از تهران پژوهشهای گیاهی: 32; 837-849
2
فائزه عاشقیان، صدیقه کلیج، ناصر جعفری (1398) سازگاری های ساختاری پیچک ایرانی، گونه درمعرض خطرسواحل شمالی ایران یافته های نوین در علوم زیستی: 6; 504-495
3
مهسا جانباز فوتمی، طاهره السادات آقاجانزاده، ناصر جعفری (1397) تاثیر زیستگاه های متفاوت آبی بر میزان رنگدانه های فتوسنتزی و غیرفتوسنتزی، پروتئین و فعالیت آنزیم پراکسیداز در سرخس آبزی (.Azolla filiculoides (Lam فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان: 4; 79-101
4
حسن تقوی جلودار، مصطفی عسگری، حسن فضلی، ناصر جعفری (1396) مطالعه هم اوری و ساختار جمعیتی کاماروسPontogammarus maeoticus(Gurianova,1951) در سواحل جنوبی دریای خزر مجله علمی شیلات ایران: 26(1); 167-178
5
Samaneh Mehravaran, Alireza Naqinezhad, Naser Jafari (2016) Diversity of macrophytes and microphytes in an urban wetland, Babol, Mazandaran Province, Iran toward a conservation policy caspian journal of environmental sciences: 14; 191-204
6
7
مطهره بابازاده، ناصر جعفری، علیرضا نقی نژاد (1394) مطالعه پوشش گیاهی و کورولوژیکی تالاب بینالمللی فریدونکنار اکوبیولوژی تالاب: 27; 71-78
8
ناصر جعفری، هدی قدوسی نژاد (1393) مطالعه کنتیکی و ایزوترم جذب زیستی نیکل به وسیله جلبک قرمز . Gracilaria sp زیست شناسی کاربردی: 27; 10
مقاله ارائه‌شده
1
زهرا میردلی، طاهره السادات آقاجانزاده، ناصر جعفری (1398) مقایسه میزان فنل و فلاونوئید کل، فلاونول و آنتوسیانین در برگ گیاه آفتاب پرست اروپایی (C3) و خرفه (C4) تحت شرایط اقلیمی متفاوت هفتمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی، ایران، تهران
2
Setareh khademian, Naser Jafari, Tahereh A. Aghajanzadeh (2018) Effect of altitude on phenolic compounds of Stachys byzantina in three habitats in Mazandaran province of Iran 20th National and 8th International Congress on Biology, Iran, Maragheh
3
Maryam Karimi Dastkandehkolaii, Naser Jafari, Tahereh A. Aghajanzadeh (2018) Study of temperature effects on growth parameters and photosynthetic pigments of Stellaria media in three habitats in Mazandaran province 20th National and 8th International Congress on Biology, Iran, Maragheh
4
مهسا جانباز فوتمی، طاهره السادات آقاجانزاده، ناصر جعفری (1396) بررسی اثر تنش شوری بر پارامتر های فیزیولوژیک آزولا (Azolla filiculoides) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی، ایران، تهران
5
Seyedeh Hamideh Taheri otaghsara, Naser Jafari, Tahereh A. Aghajanzadeh (2017) بررسی تنش ناشی از غلظت های مختلف ازن (O3) بر گیاه افرا پلت (Acer velutinum Bioss. , IRAN, Tehran
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
مصطفی عسگری، حسن تقوی جلودار، حسن فضلی، ناصر جعفری (1393) پراکنش مکانی و زمانی گاماروس در سواحل استان مازندران (بابلسر و فریدونکنار)
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

 • رییس دانشگاه علمی-کاربردی استان مازندران (1395 - اکنون)
 • مدیر گروه زیست شناسی (1395 - 1396)
 • رییس دانشکده علوم پایه (1392 - 1394)
 • مدیر کل امور آموزشی دانشگاه مازندران (1389 - 1393)
 • معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده علوم پایه (1385 - 1389)
 • معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده فنی و مهندسی (1385 - 1389)
 • رییس اداره آموزش دانشکده علوم پایه (1375 - 1381)
 • مدیر خدمات آموزشی و دانشجویی دانشکده علوم کشاورزی (1372 - 1375)
بیشتر