29 مهر 1398

امید ناصر قدسی

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک هسته ای
تلفن: 01135332487
دانشکده: دانشکده علوم پایه

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Aysan Daei-Ataollah, Omid Naser Ghodsi, Mohammad Mahdavi (2018) Proximity potential and temperature effects on α-decay half-lives Physical Review C: 97; 6
2
Omid Naser Ghodsi, Mohammad Khalaj (2018) Systematic study on the isotopic behavior of fusion barrier using the density-dependent nucleon–nucleon interactions International Journal of Modern Physics E: 27; 13
3
Mohammad Reza Pahlavani, Omid Naser Ghodsi, Mastanea Zadehrafi (2017) 4He, 10Be, 14C, and 16O light-fragment-accompanied cold ternary fission of the 250Cm isotope in an equatorial three-cluster model Physical Review C: PHYSICAL REVIEW C 96, 054612 (2017); 8
4
Fatemeh Torabi, Omid Naser Ghodsi, Mohammad Reza Pahlavani (2017) Examination of the energy dependence of the fusion process PHYSICAL REVIEW C: 95; 034601-6 034601-1
5
Omid Naser Ghodsi, Fatemeh Torabi (2016) Effect of nuclear matter incompressibility on the 16O+208Pb system PHYSICAL REVIEW C: 93; 064611-1 064611-6
6
Omid Naser Ghodsi, Elaheh Gholami (2016) Effect of deformation and vibration on the α decay half-life PHYSICAL REVIEW C: 93; 054620-1 054620-4
7
Omid Naser Ghodsi, Aysan Daei-AtaollahDaie (2016) Systematic study of α decay using various versions of the proximity formalism PHYSICAL REVIEW C: 93; 024612-1 024612-6
8
Fatemeh Lari, Omid Naser Ghodsi (2016) Parametrization of Barrier Characteristics for Spherical-Oblate Systems in any Configuration of Colliding Nuclei Communication of Theoretical Physics: 65; 213-218
9
Omid Naser Ghodsi, Fatemeh Torabi (2015) Comparative study of fusion barriers using Skyrme interactions and the energy density functional PHYSICAL REVIEW C: 92; 064612-1 064612-6
10
Reza Gharaei, Omid Naser Ghodsi (2015) Role of Surface Energy Coefficients and Temperature in the Fusion Reactions Induced by Weakly Bound Projectiles Communication of Theoretical Physics: 64; 185-196
11
, Omid Naser Ghodsi, Mohammad Saeedhoseini (2015) Phase transition in multi-scalar-singlet extensions of the Standard Model Physics Letters B: 748; 208-211
12
Omid Naser Ghodsi, S.Mohammad Motevalli, Elaheh Gholami (2015) Half-life of spherical α emitters and intrinsic properties of nuclei PHYSICAL REVIEW C: 91; 034611-1 034611-4
مقاله ارائه‌شده
1
امید ناصر قدسی، محمد حسن زاد (1397) پیش بینی نیمه عمر واپاشی آلفای هسته های فوق سنگین زوج-زوج در بازه 118 ≤Z≤ 102 کنفرانس فیزیک ایران 1397، ایران، قزوین
2
امید ناصر قدسی، مرتضی مقدری امیری (1397) واپاشی آلفا و بررسی خواص هسته های فوق سنگین 112-274 و 110-268 کنفرانس فیزیک ایران 1397، ایران، قزوین
3
فاطمه ترابی، امید ناصر قدسی (1397) بررسی نقش انرژی در واکنشهای همجوشی یون سنگین کنفرانس فیزیک ایران 1397، ایران، قزوین
4
آیسان دایی عطا الله، امید ناصر قدسی (1396) ضریب پیش سازی آلفا در هسته‎های سنگین فرد- فرد با استفاده از مدل مجاورت کنفرانس فیریک ایران، یزد- 1396، ایران، یزد
5
امید ناصر قدسی، سید امین سیدی، عاطفه حبیب پور (1396) بررسی پارامتر تشکیل در واکنش های همجوشی ذرات α با هسته های سنگین کنفرانس فیریک ایران، یزد- 1396، ایران، یزد
6
آیسان دایی عطا الله، امید ناصر قدسی (1396) نیمه عمر واپاشی آلفای هسته های سنگین فرد- فرد با استفاده از مدل مجاورت وابسته به دما بیست و جهارمین کنفرانس هسته ای ایران، ایران، اصفهان
7
امید ناصر قدسی، فاطمه ترابی (1395) بررسی خاصیت مادهی هستهای در واکنش همجوشی هسته های جادویی بیست و سومین کنفرانس هسته ای ایران، ایران، تهران
8
امید ناصر قدسی، فاطمه ترابی (1395) آنالیز واکنشها 16O+92Zrو 16O+144Sm در مدل نیمه کلاسیکی تابع چگالی انرژی کنفرانس فیزیک ایران - شیراز - 1 الی 4 شهریور 1395، ایران، شیراز
9
امید ناصر قدسی، آی سان دائی عطاء اله (1395) مقایسه نسخه های مختلف پتانسیل مجاورت در پیشبینی نیمه عمر واپاشی آلفای هسته های سنگین زوج-زوج کنفرانس فیزیک ایران - شیراز - 1 الی 4 شهریور 1395، ایران، شیراز
10
امید ناصر قدسی، سید امین سیدی، طاهره قاسمی (1395) مطالعه نقش کشش سطحی درواکنش همجوشی با پرتابه ضعیف پیوند کنفرانس فیزیک ایران - شیراز - 1 الی 4 شهریور 1395، ایران، شیراز
11
امید ناصر قدسی، الهه غلامی (1395) بررسی تاثیر ارتعاشات سطحی در واپاشی آلفا ی ایزوتوپ های جیوه کنفرانس فیزیک ایران - شیراز - 1 الی 4 شهریور 1395، ایران، شیراز
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
امید ناصر قدسی (1395) مروری بر برهم کنش یونهای سنگین دانشگاه مازندران - دانشکده علوم پایه