09 بهمن 1401
محمود يحيي زاده فر

محمود یحیی زاده فر

مرتبه علمی: استاد
نشانی: بابلسر ،شهرک دانشگاه، خیابان شریعتی، خیبان محبوبی7 ، منزل شخصی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت مالی
تلفن: 01135284760
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان طراحي مدل بومي ارزيابي تأثير قابليتهاي فناوري اطلاعات بر عملكرد شركت ها با ميانجي گري رويكردهاي زنجيرة تأمين (مطالعة موردي: شركت هاي دارويي)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
چابکی زنجیره تأمین، سبز بودن، قابلیت فناوری اطلاعات، قابلیت ارتجاعی ، عملکرد سازمان.
مجله journal of information technology management
شناسه DOI 10.22059/jitm.2017.233908.2050
پژوهشگران پروانه زراعتی فوکلایی (نفر اول) ، مهرداد مدهوشی (نفر دوم) ، حسنعلی آقاجانی (نفر سوم) ، محمود یحیی زاده فر (نفر چهارم)

چکیده

در صنایع فناوری محور از جمله صنعت دارویی، موفقیت شرکت­ها به توانایی آنها در ارائۀ نوآوری­های مستمر به بازار وابسته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر قابلیت­های فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمان های صنعت دارویی کشور صورت گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع پیمایشی است و از شیوۀ نمونه­گیری تصادفی استفاده شده است. در این تحقیق برای به دست آوردن نمونۀ آماری از روش فرمول آماری در جامعۀ محدود استفاده کردیم. با توجه به بررسی آمار ارائه شده توسط وزارت بهداشت کشور، افزون‎بر 170 شرکت دارویی بهداشتی (شیمیایی و گیاهی) در سطح کشور فعالیت می‎کنند. جامعۀ آماری تحقیق، تمام مدیران بخش داخلی، تولید، منابع انسانی، بازاریابی و فروش در این 170 شرکت در نظر گرفته شده است که تعداد آنها 746 نفر بود و از بین آنها 254 نفر برای نمونه انتخاب شدند. مهم ترین نتایج این پژوهش عبارت اند از: 1. قابلیت های فناوری بر سه رویکرد زنجیرۀ تأمین یعنی ناب‎بودن، تاب آوری و چابک‎بودن تأثیر مثبت دارد و 2. سه رویکرد زنجیرۀ تأمین (ناب‎بودن، تاب آوری و چابک‎بودن) بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت دارد.