06 فروردین 1402
مرتضي موقر

مرتضی موقر

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: بابلسر-دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت
تلفن: 01135302532
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر ادراک از رهبری تحول آفرین برتیم ها
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
آوای تیم؛ رهبری تحول آفرین؛ عملکرد تیم سازمانی ؛ رضایت شغلی
پژوهشگران فریبا غلامی اول (نفر اول) ، مرتضی موقر (نفر دوم)

چکیده

وجود سازمان هایی که در آن به نقش افکار و ایده های تک تک اعضاء اهمیت دهد و اجازه ابراز عقاید و ایده های نو را متناسب با پیشرفت های نوین عصر اطاعات به کارکنان بدهد؛ نیازمند رهبرانی است که پیشرو این مهم باشند. همواره رهبران تحول گرا از طریق گفتار و کردارشان کل جامعه را دچار تحول میکنند و نفوذ فراوانی در میان پیروانشان دارند. بنابراین هدف از این مطالعه مروری بررسی نقش رهبران تحول گرا در تیمهاست که بررسی ها روابط مثبتی را بین رهبری تحول آفرین و مولفه های فردی و تیمی مانند عملکرد ، رضایت شغلی ، اعتماد ، انسجام و اثربخشی و ... نشان می دهد.