09 بهمن 1401
تقي محسن پور

تقی محسن پور

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: گروه فیزیک دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک پلاسما
تلفن: 01135302480
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی کیفیت شتاب بسته یونی در گرداب مغناطیسی در برهم کنش پالس لیزر پرشدت با پلاسمای نزدیک بحرانی ناهمگن
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
شتاب لیزری یون، رژیم گرداب مغناطیسی، شبیه سازی ذره در سلول دوبعدی
پژوهشگران فاطمه نوراللهی فومشی (نفر اول) ، سعید میرزانژاد (نفر دوم) ، تقی محسن پور (نفر سوم)

چکیده

انتشار پالس لیزر پرشدت در یک پلاسما با چگالی نزدیک بحرانی با تشکیل گرداب مغناطیسی قوی و تشکیل همزمان رشته یونی در امتداد محور کانال باهم رابطه دارند. در این مقاله کیفیت رشته یونی شکل گرفته در برهمکنش پالس لیزر نسبیتی با پلاسمای ناهمگن با شیب چگالی منفی توسط شبیه سازی دوبعدی ذره در سلول بررسی شده است. نشان داده شده است که همزمان با خروج پالس از کانال و کاهش چگالی، گرداب مغناطیسی شروع به گسترده شدن می کند. در این مرحله شتاب نهایی رشته یونی در میدان الکترواستاتیک منبسط شونده رخ می دهد و یک بسته یونی با کیفیت بالا شکل می گیرد. نتایج شبیه سازی های دو بعدی ذره در سلول دست یابی پروتون ها به انرژی چندده MeV را نشان می دهد.