29 مهر 1398
حسين ميلاني مقدم

حسین میلانی مقدم

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر - دانشگاه مازندران - دانشکده علوم پایه - گروه فیزیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک حالت جامد - نانو فیزیک
تلفن: 9378208177
دانشکده: دانشکده علوم پایه

تحصیلات

  • دکترای تخصصی فیزیک حالت جامد (1381 - 1386)
  • فوق لیسانس فیزیک حالت جامد (1374 - 1376)
بیشتر

علایق پژوهشی

  • نانومواد - سنسور گازی - الکترونیک مولکولی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Seyedeh Faezeh Hashemi Karouei, Hossain Milani Moghaddam (2019) P-p heterojunction of polymer/hierarchical mesoporous LaFeO3 microsphere as CO2 gas sensing under high humidity Applied Surface Science: 479; 1029-1038
2
samaneh Rasouli Jamnani, Hossain Milani Moghaddam, Salvatore Gianluca Leonardi, Nicola Donato, Giovanni Neri (2019) Synthesis and characterization of Sm2O3 nanorods for application as a novel CO gas sensor Applied Surface Science: 487; 793-800
3
Seyedeh Faezeh Hashemi Karouei, Hossain Milani Moghaddam (2019) Effect of surface modification on photocatalytic activity of self-assembled LaFeO3 microspheres Journal of Materials Science: Materials in Electronics: 30; 9334-9343
4
Ali Bahari, Mohammad Ali Mousavi, Hossain Milani Moghaddam (2019) Environmental impacts related to MWCNT-COOHs, TiO2 and NM nanoparticles on the cement composites with quality factor and RSM concept Journal of Water and Environmental Nanotechnology: 4; 75-87
5
Massoud Ansarino, Hossain Milani Moghaddam, Ali Bahari (2019) The dependence of TMR on the barrier thickness, bias voltage and asymmetry in Fe/ZnO/Fe MTJs: A DFT study Physica E: Low-Dimensional Systems and Nanostructures: 107; 80-90
6
Mahmoud Hosseinzadeh, Faegheh Hajizadeh, Mehdi Habibi, Hossain Milani Moghaddam, Seyed Nader Seyed Reihani (2018) Optimized rotation of an optically trapped particle for micro mixing APPLIED PHYSICS LETTERS: 113; 223701 (1-5)
7
Roghayeh Farzadi, Hossain Milani Moghaddam (2018) Greatly enhanced spin filtering of single ferrocene devices: An ab initio study Organic Electronics: physics, materials, applications: 62; 227-233
8
samaneh Rasouli Jamnani, Hossain Milani Moghaddam, Salvatore Gianluca Leonardi, Giovanni Neri (2018) A novel conductometric sensor based on hierarchical self-assembly nanoparticles Sm2O3 for VOCs monitoring CERAMICS INTERNATIONAL: 44; 16953-16959
9
Seyede Azadeh Hejazi Juybari, Hossain Milani Moghaddam (2018) Facile fabrication of porous hierarchical SnO2 via a self-degraded template and their remarkable photocatalytic performance Applied Surface Science: 457; 179-186
10
Roghayeh Farzadi, Hossain Milani Moghaddam, Davood Farmanzadeh (2018) Tuning the spin transport properties of ferrocene-based single molecule junctions by different linkers CHEMICAL PHYSICS LETTERS: 704; 37-44
11
Maryam Anjidani, Hossain Milani Moghaddam, Reza Ojani (2017) Binder-free MWCNT/TiO2 multilayer nanocomposite as an efficient thin interfacial layer for photoanode of dye sensitized solar cell MATERIALS SCIENCE IN SEMICONDUCTOR PROCESSING: 71; 20-28
12
Khadijeh Khalili, Hossain Milani Moghaddam (2017) IMPACT OF FUNCTIONALISATION ON THE TRANSPORT THROUGH THE ADENINE MOLECULE Romanian Reports in Physics: 69; 502 (1-11)
13
Maliheh Pashai Gatabi, Hossain Milani Moghaddam, Mohsen Ghorbani (2016) Efficient removal of cadmium using magnetic multiwalled carbon nanotube nanoadsorbents: equilibrium, kinetic, and thermodynamic study JOURNAL OF NANOPARTICLE RESEARCH: 18; 189(1-17)
14
Hadi Malkeshi, Hossain Milani Moghaddam (2016) Ammonia gas-sensing based on polythiophene film prepared through electrophoretic deposition method JOURNAL OF POLYMER RESEARCH: 23; 108(1-9)
15
Hossain Milani Moghaddam, Hadi Malkeshi (2016) Self-assembly synthesis and ammonia gas-sensing properties of ZnO/Polythiophene nanofibers Journal of Materials Science: Materials in Electronics: 27; 8807-8815
16
Maliheh Pashai Gatabi, Hossain Milani Moghaddam, Mohsen Ghorbani (2016) Point of zero charge of maghemite decorated multiwalled carbon nanotubes fabricated by chemical precipitation method JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS: 216; 117-125
17
Hossein Makhdoomi, Hossain Milani Moghaddam, Omid Zabihi (2015) Effect of different conditions on the size and quality of titanium dioxide nanoparticles synthesized by a reflux process RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES: 41; 1777-1788
18
R. Farzadi, Hossain Milani Moghaddam, Ali Bahari (2014) Numerical study on electronic properties of a molecular wire based on BC3 zigzag nanotube INDIAN JOURNAL OF PHYSICS: 88; 677
مقاله ارائه‌شده
1
هادی داداشی تبارورزی، حسین میلانی مقدم (1397) سنتز نانو ذرات اکسید زیرکونیوم آلاییده با مس به روش شیمیایی و بررسی خواص اپتیکی آن دومین کنفرانس علوم و فناوری نانو، ایران، بروجرد
2
Roghayeh Farzadi, Hossain Milani Moghaddam, Davood Farmanzadeh (2018) DFT Electron Transport Study of ferrocene molecule along with thiol and amine anchors 5th international conference on nanotechnology, nanoscience & advanced materials (ICNNAM), Malaysia, Kuala Lumpur
3
مصطفی رحمانی، حسین میلانی مقدم (1396) سنتز نانوساختار سریم دی اکسید آلاییده شده با آهن به روش شیمیایی ومطالعه تابع دی الکتریک مختلط آن کنفرانس فیریک ایران، یزد- 1396، ایران، یزد
4
محمد جواد رجبی فومشی، حسین میلانی مقدم (1396) سنتز و مطالعه خواص فوتوکاتالیستی نانوذرات دی اکسید سریم کنفرانس فیریک ایران، یزد- 1396، ایران، یزد
5
حسین میلانی مقدم، رقیه فرزادی (1396) مطالعه نظری مشخصه جریان - ولتاژ سیم مولکولی طلا/آمین-فروسن-آمین-/طلا با استفاده از نظریه تابعی چگالی کنفرانس فیریک ایران، یزد- 1396، ایران، یزد
6
حسین میلانی مقدم، سیده آزاده حجازی جویباری (1396) خواص اپتیکی میکروگل های متشکل از نانومیله ZnO تهیه شده با روش هیدروترمال کنفرانس فیریک ایران، یزد- 1396، ایران، یزد
7
ایمان بوند، حسین میلانی مقدم (1396) سنتز و بررسی خواص فوتوکاتالیستی نانوساختارهای اکسید روی آلاییده شده با نیکل در حضور محلول متیلن بلو اولین کنفرانس ملی نانو از سنتز تا صنعت، ایران، تهران
8
یونس رمضانی، حسین میلانی مقدم (1395) سنتز و بررسی ثابت دی الکتریک مختلط نانوساختار TiO2 آلاییده شده با SnO2 سیزدهمین کنفرانس ماده چگال، ایران، تهران
9
Somayeh Kafash, Hossain Milani Moghaddam (2016) The effect of Calcination Temperature on Optical gap of TiO2 nanotubes 6th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology, IRAN, Karaj
10
Hossain Milani Moghaddam, Faezeh Hashemi (2016) Facile Synthesis of Mesoporous LaFeO3 sphere Composed of Nanorods and its Characterisation 6th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology, IRAN, Karaj
11
عاطفه آذرگشب، حسین میلانی مقدم (1394) تأثیردمای کلسینه بر گاف اپتیکی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم آلاییده شده با آهن، سنتز شده به روش سل – ژل کنفرانس فیزیک ایران 1394، ایران، مشهد
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
1
2
ثمانه رسولی جمنانی، حسین میلانی مقدم، علی بهاری (1397) مطالعه نانوساختار بر پایه اکسید ساماریوم به عنوان یک حسگر گاز مونوکسید کربن
3
خاطره سالاری، حسین میلانی مقدم، سید نورالدین میرنیا (1397) مطالعه خواص اپتیکی نانوذرات اکسید روی به همراه ناخالصی های ایندیم و گالیم
4
5
هادی داداشی تبارورزی، حسین میلانی مقدم، سید نورالدین میرنیا (1397) مطالعه خواص اپتیکی نانو ساختار اکسید زیرکونیوم آلاییده با مس سنتز شده به روش شیمیایی
6
زهرا سالارخیلی، حسین میلانی مقدم، شهروز نصیریان (1396) سنتز و مطالعه خواص اپتیکی نانو ساختار ZnO الاییده با کبالت به روش هیدروترمال
7
8
ایمان بوند، حسین میلانی مقدم، محمد اکبرزاده پاشا (1396) بررسی خواص فوتوکاتالیستی نانوساختار ZnO آلاییده شده با عنصر نیکل
9
10
محمد جواد رجبی فومشی، حسین میلانی مقدم، سید نورالدین میرنیا (1396) سنتز نانوساختار دی اکسید سریم به روش شیمیایی و مطالعه خواص فوتوکاتالیستی آن
11
یونس رمضانی، حسین میلانی مقدم، سید نورالدین میرنیا (1396) مطالعه خواص اپتیکی نانوساختار SnO2/TiO2 سنتز شده به روش شیمیایی
12
13
14
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

  • مدیر گروه فیزیک حالت جامد (1390 - 1392)
بیشتر

انجمن‌های علمی

بیشتر