09 بهمن 1401
مليحه سادات عطري

ملیحه سادات عطری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: بابلسر، دانشگاه مازندران، کدپستی 95447-47416، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیوفیزیک
تلفن: 01135302407
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی برهمکنش سینامالدئید دارچین با آلبومین سرم انسانی با استفاده از روشهای طیف سنجی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
آلبومین سرم انسانی، سینامالدئید، طیف سنجی مرئی-فرابنفش، طیف سنجی فلورسانس
پژوهشگران امید سلطان آبادی (نفر اول) ، ملیحه سادات عطری (نفر دوم) ، مریم مهاجرانی (نفر سوم)

چکیده

یکی از ترکیبات مهم پلاسمای خون است که نقش ویژهای در انتقال ترکیبات مختلف (HSA) پروتئین آلبومین سرم انسانی در بدن ایفا میکند. سینامالدئید نیز جزء اصلی عصاره گیاه دارچین و دارای خاصیت دارویی است. در این پژوهش برهمکنش سینامالدئید و پروتئین آلبومین سرم انسانی و تاثیر آن بر ساختار پروتئین با استفاده از روش طیفسنجی مرئی-فرابنفش در فیزیولوژیک و دمای اتاق مورد بررسی قرار گرفت. همچنین با استفاده از روش طیفسنجی مرئی-فرابنفش، تاثیر عوامل pH و دما بر این برهمکنش بررسی شد. نتایج این مطالعه نشان داد که با اضافه کردن غلظتهای مختلف pH محیطی مانند pH سینامالدئید به محلول پروتئینی سرم آلبومین انسانی، جذب پروتئین افزایش مییابد. نتایج همچنین نشان داد که افزایش و کاهش جذب سینامالدئید میشود که نشاندهندهی تغییر ساختار پروتئین است. در این آزمایش HSA باعث افزایش جذب 8 مشاهده شد. از سوی دیگر افزایش دما تاثیر زیادی بر جذب / برابر 4 pH بیشترین برهمکنش بین پروتئین و لیگاند در متصل شده HSA آلبومین سرم انسانی و برهمکنش آن با سینامالدئید نداشته است. بنابراین میتوان گفت که سینامالدئید به میتواند نقش ویژهای را برای انتقال سینامالدئید HSA است و تغییرات ساختاری در این پروتئین ایجاد کرده است. در نتیجه در خون ایفا کند.