09 بهمن 1401
مليحه سادات عطري

ملیحه سادات عطری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: بابلسر، دانشگاه مازندران، کدپستی 95447-47416، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیوفیزیک
تلفن: 01135302407
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
درمان گیاهی شایع ترین سرطان در خانم ها در مقایسه با روش های دیگر درمانی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
سرطان پستان، ضدسرطان، عوارض، کاربرد دارویی، عصاره گیاهی
پژوهشگران ملیحه سادات عطری (نفر اول) ، امید سلطان آبادی (نفر دوم)

چکیده

مقدمه و هدف: امروزه فرآوردههای طبیعی حاصل از ارگانیسمهای زنده از جمله گیاهان داروئی به عنوان یکی از پرکاربردترین منابع درمان مکمل و پیشگیری در درمان سرطان و به خصوص سرطان پستان شناخته میشوند. این مقاله ساعی بار آن دارد ضمن اشارهای کوتاه به این بیماری و روشهای درمانی آن در کلینیکها و بیمارستانها به شرح پارهای از مهمتارین ترکیباات طبیعی موجود در برخی گیاهان و مکانیسم عمل و نقش آنها در پیشگیری و درمان سرطان پستان و کاهش عاوارض ناشای از روشهای درمانی آن بپردازد. روش جستجو: این تحقیق یک مطالعه مروری است که در مورد استفاده از فرآوردههای طبیعی و مشتقات حاصل از گیاهاان داروئی در درمان سرطان پستان با جستجوی مقالات در پایگاههای علمی معتبر انجام گرفته است. یافته ها: در این مقاله مروری 11 گیاه مختلف از جمله گیاه پنجه گربه، دانه کتان و کوهوش سیاه با اثرات قابل توجه پزشاکی و داروئی در درمان مکمل سرطان و سرطان پستان مورد بحث قرار گرفته است. این مقاله بر روی ماواد ماؤثره موجاود در ایان گیاهان، استفادههای درمانی و مطالعات بالینی همراه با اثرات بیولوژیکی و مکانیسم های احتمالی اثر آنها متمرکز شده است. نتیجه گیری: در طی سالیان گذشته، ترکیبات فراوانی در درمان سرطان و سرطان پستان به کار گرفتاه شادهاناد. 11 گیااه باا ترکیبات مختلف با اثرات بیولوژیکی قابل توجه از این دسته مواد در این مقالاه آورده شاده اسات. اماروزه اساتفاده از گیاهاان داروئی و مواد مؤثره آنها در حوزه ترکیبات ضدسرطان به طور چشمگیری رشد یافته است. امید است مطالبی که در اینجا ارائه شدهاند به عنوان منبع قابل اعتمادی برای متخصصان جهت گسترش طراحی داروهای نوین مفید واقع گردد.