03 شهریور 1398

سید حسن شجاعی دیوکلایی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: بابل. شهاب نیاء. حر 15. بنبست شریعت 3. ساختمان راشد.
تحصیلات: دکترای تخصصی / تاریخ
تلفن: 01135302620
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
سید حسن شجاعی دیوکلایی، محمد حسن پورقنبر (1397) عملکرد و پیامدهای فعالیت تجاری کمپانی های ونشتورگ و تسنترسایوز شوروی در مناطق شمالی ایران ( 1300 تا 1306ش) پژوهشهای علوم تاریخی: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 18پائیز و زمستان 13; 117-136
2
سید حسن شجاعی دیوکلایی (1397) عوامل مؤثر بر انعقاد قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی 1319 ایران و شوروی تاریخ ایران: دوره 11 ،شماره1 ، بهار و تابستان 1397 2018 Summer; 76 - 101
3
سید حسن شجاعی دیوکلایی (1396) سازماندهی اقتصاد تجاری ایران در عصر پهلوی اول 1303 تا 1309 ش تاریخ نامه ایران بعد از اسلام: 14; 91-122
4
سید حسن شجاعی دیوکلایی (1395) سازوکار و نشانه های ادغام ایران در اقتصاد جهانی قرن نوزدهم تاریخ ایران: 79; 117-154
5
سید حسن شجاعی دیوکلایی (1394) ظهور و افول کشاورزی صنعتی در عصر رضاشاه 1309تا 1316 تاریخ ایران: 77; 115-140
6
سید حسن شجاعی دیوکلایی (1394) چالش هاى سیاسى اروپا پس از کنفرانس صلح پاریس (1919 تا 1924 م) فصلنامه علمی تخصصی کارنامه تاریخ: 4; 139-160
مقاله ارائه‌شده
1
سید حسن شجاعی دیوکلایی (1396) موانع تشکیل و تحقق وظایف مجلس شورایملی اول برپایه قانون اساسی قانون اساسی و دولت مشروطه در ایران، 25 بهمن، تبریز، ایران، ایران، تبریز
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
سید حسن شجاعی دیوکلایی (1395) چرائی به قدرت رسیدن ناپلئون در جریان انقلاب فرانسه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران
2
سید حسن شجاعی دیوکلایی (1395) عوامل موثر بر سیاست های اقتصادی عصر پهلوی اول دانشکده علوم انسانی و اجتماعی