09 بهمن 1401
علي اصغر فيروزجائيان

علی اصغر فیروزجائیان

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران
تلفن: 9111137242
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

معرفی

دانشیار جامعه شناسی مسائل اجتماعی -دانشگاه مازندران

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
نادر رازقی، علی اصغر فیروزجائیان، حسن ابراهیمی گتابی (1401) مطالعه تأثیر دینداری بر روابط همسایگی (مطالعه موردی شهروندان ساکن شهر بابل) اسلام و علوم اجتماعی: 27; 165-181
2
الهه السادات اکبرنیا، صادق صالحی، علی اصغر فیروزجائیان، غلامرضا حیدری (1400) شناسایی عوامل جامعهشناختی مؤثر بر مصرف انرژی خانگی (مروری سیستماتیک بر مطالعات حوزۀ انرژی در ایران مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران: 1; 305-345
3
علی اصغر فیروزجائیان، وحید جان محمدی لرگانی، حدیث مینایی (1400) دینداری و بی‎نظمی: تحلیل جامعه‎شناختی نقش بازدارنده دینداری در بی‎نظمی اجتماعی (مطالعه موردی: سربازان یک واحد نظامی) اسلام و علوم اجتماعی: 26; 289-315
4
علی اصغر فیروزجائیان، معصومه محمودیان (1400) مرور نظام مند مطالعات علمی انجام شده در حوزۀ فساد اداری در ایران مسائل اجتماعی ایران: 12; 201-220
5
علی اصغر فیروزجائیان، نازنین فرزام (1399) سرمایه اجتماعی و مدارا نسبت به مجرمان جامعه شناسی فرهنگ و هنر: 4; 109-130
6
صادق صالحی، علی اصغر فیروزجائیان، مهسا موسوی (1399) تحلیل اجتماعی مصرف انرژی خانگی در مناطق روستایی: مطالعه موردی روستاهای ساری انرژی ایران: 23; 93-118
7
مهین مهدویه، سهیلا هاشمی کوچکسرایی، حبیب اله نادری، علی اصغر فیروزجائیان (1399) مدل مفهومی باورهای معرفت شناسی دانش آموزان دوره ابتدایی مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز: 6; 25-50
8
9
masomeh mahmodian, ali asghar firouzjaeian, mohamreza taleban (2020) Institutional Analysis of Corruption Configurations in South-West Asian Countries: A Fuzzy-Set Qualitative Comparative Analysis (fsQCA) World sociopolitical studiesl: 2; 305-343
10
صادق صالحی، علی اصغر فیروزجائیان، هادی عباسی کلان (1399) بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رفتارهای محیط زیستی مطالعه موردی: گردشگران دریاچه شورابیل اردبیل برنامه ریزی و توسعه گردشگری: 34; 145-160
11
زهرا پازوکی نژاد، صادق صالحی، حسین محمودی، علی اصغر فیروزجائیان (1399) تحلیل اجتماعی عادت مصرف انرژی با تأکید بر مصرف گاز خانگی مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران: 2; 291-213
12
رویا عباسی اصل، سهیلا هاشمی کوچکسرایی، علی اصغر فیروزجائیان، عباس اکبری (1398) ساختار عاملی و کفایت روانسنجی نسخه فارسی مقیاس عاملیت اخلاقی پژوهش های نوین روانشناختی: سال چهاردهم شماره 55; 140-158
13
mahin mahdavieh, SOHEILA HASHEMI KOOCHAKSARAEI, habibollah naderi, ali asghar firouzjaeian (2019) Developmental Changes in Epistemological Beliefs in 9-Year-Old Student جامعه شناسی آموزش و پرورش: 2; 102-111
14
سید هادی حسینی، رضاعلی محسنی، علی اصغر فیروزجائیان (1398) تبیین جامعه شناختی خشونت علیه زنان: مطالعۀ تجربی مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران: 2; 411-432
15
علی اصغر فیروزجائیان، سیده هاجر رمضانی (1398) آسیب شناسی فردگرایی جوانان در خانواده های ایرانی از دیدگاه کارشناسان مطالعات پلیس زن: 30; 28-44
16
علی اصغر فیروزجائیان، بهزاد هاشمیان (1397) تحلیل رابطه بین ناسازی در سطح میدان برون دانشگاهی و بیگانگی دانشگاهی مسائل اجتماعی ایران: 2; 135-157
17
علی اصغر فیروزجائیان، وحید جان محمدی لرگانی (1397) خدمت نظام وظیفه: فرصتی اجتماعی مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی: 29; 205-223
18
علی اصغر فیروزجائیان، پرویز شریفی مقدم، رضا شریفی مقدم (1397) گردشگری شکار: تحلیل تحولی شکار از نیاز تا گردشگری و جرم انگاری شکار برنامه ریزی و توسعه گردشگری: 27; 146-166
19
علی اصغر فیروزجائیان، سامره علیزاده خانقاهی (1397) هتروتوپیک شدن فضای فراغتی در جامعه ایرانی مطالعات جامعه شناختی (نامه علوم اجتماعی سابق) - دانشگاه تهران: 2; 779-805
20
علی اصغر فیروزجائیان، مرضیه مجیدی (1397) فرسایش سرمایه اجتماعی و بی نظمی در بین شهروندان تهرانی پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران: 2; 1-18
21
علی اصغر فیروزجائیان، بهزاد هاشمیان (1397) تحلیل جامعه شناختیِ بیگانگی دانشگاهی؛ مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه مازندران راهبرد فرهنگ: 41; 105-131
22
نادر رازقی، علی اصغر فیروزجائیان، هادی قاسم زاده (1396) بررسی رابطۀ بین سرمایۀ اجتماعی معتادان گمنام و تداوم ترک اعتیاد(مطالعۀ موردی: معتادان شرکت کننده در انجمن های NA استان مازندران) مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران: 4; 593-571
23
علی اصغر فیروزجائیان، پرویز شریفی مقدم (1396) تحلیل تنبلی دانشگاهی به مثابه تنبلی اجتماعی در میان دانشجویان دانشگاه مازندران جامعه شناسی کاربردی: 4; 53-70
24
علی اصغر فیروزجائیان، حسن قدیری (1396) مطالعه پدیدارشناسی دلائل بی وفایی زناشویی مطالعات اجتماعی ایران: 1; 120-144
25
علی اصغر فیروزجائیان، صادق صالحی، آزاده شفیعی (1396) بی تفاوتی زیست محیطی به مثابه بی تفاوتی اجتماعی جامعه پژوهی فرهنگی: 1; 137-164
26
علی اصغر فیروزجائیان، زهرا سعادتی (1396) زباله پراکنی به مثابه بی نظمی اجتماعی (آزمون نظریه پنجره شکسته) پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران: 17; 17-32
27
علی اصغر فیروزجائیان، آزاده شفیعی (1396) آسیب شناسی شهروندی زیست محیطی با تاکید بر بی تفاوتی زیست محیطی (مورد مطالعه: شهروندان شهر یزد) مطالعات جامعه شناختی شهری: 25; 19-42
28
علی اصغر فیروزجائیان (1396) تحلیل جامعه شناختی بی نظمی (فیزیکی- اجتماعی) در فضای شهری توسعه محلی (روستایی -شهری): 16; 79-100
29
علی اصغر فیروزجائیان، حیدر جانعلی زاده چوب بستی، بهزاد هاشمیان (1396) ناسازی در میدان دانشگاهی و بیگانگی دانشگاهی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه مازندران) مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران: 6; 1-20
30
علی اصغر فیروزجائیان، محمود شارع پور، نازنین فرزام (1395) سرمایه فرهنگی و مدارای اجتماعی (آزمون مدل میمیک) توسعه اجتماعی: 11; 33-64
31
علی اصغر فیروزجائیان، محمود شارع پور، نازنین فرزام (1395) سرمایه فرهنگی و مدارای اجتماعی توسعه اجتماعی: 11; 33-64
32
طاهره لطفی خاچکی، علی اصغر فیروزجائیان (1395) ررسی رابطه ضعف کنترل اجتماعی و بی نظمی اجتماعی و فیزیکی در میان شهروندان تهرانی مطالعات امنیت اجتماعی: 48; 109-128
33
علی اصغر فیروزجائیان، محمد اسماعیل ریاحی، منصوره محمدی دوست (1395) تحلیل جامعه شناختی طلاق عاطفی در میان زوجین شهر نوشهر مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی: 5; 59-33
34
علی اصغر فیروزجائیان، محمود شارع پور، نازنین فرزام (1395) بررسی جامعه شناختی تاثیر سرمایه فرهنگی بر ارتباطات بین فردی مطالعات فرهنگی و ارتباطات: 17; 7-31
35
علی اصغر فیروزجائیان، سید ضیا هاشمی (1395) قانون گریزی به مثابه آنومی اجتماعی مطالعات امنیت اجتماعی: 47; 106-81
36
نادر رازقی، علی اصغر فیروزجائیان، پرویز شریفی مقدم، بهزاد هاشمیان (1395) گردشگری جنگ: تحلیل کیفی سفر راهیان نور به مناطق عملیاتی برنامه ریزی و توسعه گردشگری: 17; 97-114
37
علی اصغر فیروزجائیان، فاطمه غلامرضازاده (1395) تحلیل عوامل مؤثر بر بی‏نظمی اجتماعی (با تأکید بر رفتار زباله پراکنی) جامعه شناسی کاربردی: 61; 112-95
38
علی اصغر فیروزجائیان، نادر رازقی، زهرا رضایی (1394) تحلیل جامعه شناختی تأثیر بی نظمی در خانواده بر خشونت خانگی زنان علیه مردان مسائل اجتماعی ایران: 6; 105-123
39
علی اصغر فیروزجائیان، صادق صالحی، فاطمه غلامرضازاده (1394) تحلیل جامعه شناختی زباله ریزی در بین گردشگران (مطالعه موردی: استان مازندران) برنامه ریزی و توسعه گردشگری: 13; 168-186
40
علی اصغر فیروزجائیان، فاطمه غلامرضازاده (1394) تحلیل آسیب شناسانه رفتار زیست محیطی شهروندان با تاکید بر زباله پراکنی در میان گردشگران جامعه شناسی نهادهای اجتماعی: 6; 158-121
41
علی اصغر فیروزجائیان، فاطمه غلامرضازاده (1394) شرایط محیطی اثرگذار بر زباله پراکنی در استان مازندران با B تأکید بر شرایط محیطی تسهیل کننده آن مطالعات مدیریت گردشگری: 29; 144-123
مقاله ارائه‌شده
1
علی اصغر فیروزجائیان (1400) مخاطرات توسعه ناپایدار در مازندران باتاکید بر جرائم محیط زیستی اولین همایش ملی چالش ها و راه کارهای توسعه پایدار در استان مازندران، ایران¡ بابلسر
2
علی اصغر فیروزجائیان، پرویز شریفی مقدم (1396) تحلیل کیفی جامعه شناختی الگوی رفتاری غلط رانندگی: ) مورد مطالعه تحلیل انگیزیه رانندگان در متوجه کردن رانندگان مقابل از وجود گشت پلیس در جادهای استان ایلام( پژوهشهای نوین ایران و جهان در روان شناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی، ایران¡ شوشتر
3
ali asghar firouzjaeian (2016) emotional divorce in iranian family:sociological explanation of the rate and factors affecting on emotional divorce among women the futurese we want: global sociology and the struggle for a better world, austria, vienna
4
علی اصغر فیروزجائیان، زهرا سعادتی (1395) گردشگری و فراغت انحرافی همایش ملی توسعه پایدار گردشگری؛ از تئوری تا عمل با رویکرد توسعه جوامع محلی، ایران¡ بابلسر
5
علی اصغر فیروزجائیان، فاطمه غلامرضازاده (1395) پیشنویس مقاله ارائه شده ثبت شده در 1396/04/20 11:39:47 ق.ظ اولین همایش ملی تغییرات خانواده و چالش های آن در ایران، ایران¡ شیراز
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
1
2
3
سیده عاطفه کتابی، محمود شارع پور، علی اصغر فیروزجائیان (1400) بررسی تاثیر فضای شهری بر طرد اجتماعی معلولین
4
5
6
مهین مهدویه، سهیلا هاشمی کوچکسرایی، حبیب اله نادری، علی اصغر فیروزجائیان (1398) تحلیل باورهای معرفت شناسی دانش آموزان دوره ابتدایی و اعتبار یابی مقیاس باورهای معرفت شناسی
7
محسن ملک تبار فیروزجایی، علی اصغر فیروزجائیان، صادق صالحی (1397) تحلیل جامعه شناختی جرم محیط زیستی (مطالعه موردی : ساکنان بندپی شرقی بابل)
8
9
فاطمه مهاجر بسطامی، صادق صالحی، علی اصغر فیروزجائیان (1397) بررسی تأثیرسرمایه فرهنگی در تفکیک زباله های خانگی (مطالعه موردی: هنرمندان شهر گرگان)
10
مینا رمضان نژاد، علی اصغر فیروزجائیان، داود رضی (1397) تحلیل جامعه شناختی قربانی شدن سایبری(مطالعه موردی:شهروندان شهر بابل)
11
حسن قدیری، علی اصغر فیروزجائیان، محمد اسماعیل ریاحی (1397) تحلیل جامعه شناختی روابط فرازناشویی در شهر قزوین
12
معصومه محمودیان، علی اصغر فیروزجائیان، محمد رضا طالبان (1397) تحلیل جامعه شناختی فساد اداری در ایران:مطالعه تطبیقی جنوب غرب آسیا
13
14
15
16
17
زهرا سعادتی، علی اصغر فیروزجائیان، قربانعلی ابراهیمی (1396) تحلیل جامعه شناختی فراغت انحرافی در بین جوانان (مطالعه موردی: جوانان شهرستان بابلسر)
18
عادل مرادی، داود رضی، علی اصغر فیروزجائیان (1396) بررسی تاثیر سرمایه فرهنگی بر گرایش سیاسی دانشجویان دانشگاه مازندران
19
آسیه آقایی، نادر رازقی، علی اصغر فیروزجائیان (1395) بررسی جامعه شناختی خشونت در فضای مجازی در بین دانشجویان دانشگاه گیلان
20
کتاب
1
علی اصغر فیروزجائیان (1396) لیزرل تعاملی در عمل شابک:978-600-95907-2-8
2
علی اصغر فیروزجائیان، پرویز شریفی مقدم (1396) دانشگاه در بستر محلی شابک:978-600-8905-15-8
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
علی اصغر فیروزجائیان (1398) بحران حکمرانی اب: از تعامل تا تقابل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
2
3
علی اصغر فیروزجائیان (1397) حکمرانی اب :چالش های پیش روی آن دانشگاه مازندران
4
علی اصغر فیروزجائیان (1396) فرهنگ بومی و زبان محلی در مازندران دانشگاه مازندران
5
علی اصغر فیروزجائیان (1396) فرهنگ بومی و زبان محلی دانشگاه مازندران
6
علی اصغر فیروزجائیان (1395) اوقات فراغت فضای مجازی و دانشجویان دانشگاه مازندران