09 بهمن 1401
فرشته باعزت

فرشته باعزت

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / روان شناسی
تلفن: 9351900225
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت و رواسازی مقیاس ادراک محیط یادگیری سازنده گرای اجتماعی کلاس درس در دانشجویان
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ادراک محیط یادگیری، سازنده گرایی اجتماعی، کلاس درس، دانشجویان
پژوهشگران الهه حسینی (نفر اول) ، مجید غفاری (نفر دوم) ، فرشته باعزت (نفر سوم)

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ساخت و رواسازی مقیاسی برای اندازهگیری ادراک محیط یادگیری سازندهگرای اجتماعی کلاس درس در دانشجویان بود. نمونهای شامل 301 نفر دانشجوی دختر دانشگاه مازندران در مقطع کارشناسی با روش نمونهگیری تصادفی طبقهای انتخاب شدند. روایی ابزار به شیوههای تحلیل عامل اکتشافی، تحلیل عاملی تأییدی و همسانی درونی زیرمقیاسها 90 واریانس کل سازه را تبیین کردند. / بررسی شد. یافتههای تحلیل عاملی اکتشافی منجر به تشکیل 5 زیرمقیاس شد که % 69 0/ تحلیل عاملی تأییدی، الگوی 5 عاملی مقیاس را تأیید کرد. در مورد اعتبار ابزار، همسانی درونی گویهها برای کل مقیاس 69 = α = 0/ 0 و پایایی بازآزمایی دو هفتهای قابل قبول بود ) 21 / 0 تا 63 / و برای زیرمقیاسها بین 22 r (. ویژگیهای روانسنجی مطلوب مقیاس در این مطالعهی مقدماتی، نشان داد که این ابزار میتواند برای پژوهش در مورد ادراک محیط یادگیری سازنده- گرای اجتماعی کلاس درس در دانشجویان مفید باشد.