09 بهمن 1401
فرشته باعزت

فرشته باعزت

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / روان شناسی
تلفن: 9351900225
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان اثربخشي واقعيت درماني گروهي بر سرزندگي تحصيلي دانش آموزان مبتلا به اختلال يادگيري خاص
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
واقعیت درمانی؛ سرزندگی تحصیلی؛ اختلال یادگیری خاص
مجله ناتوانی های یادگیری
شناسه DOI 10.22098/JLD.2018.682
پژوهشگران زهرا سلیمانی (نفر اول) ، مجید غفاری (نفر دوم) ، فرشته باعزت (نفر سوم)

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر سرزندگی تحصیلی دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص بود. طرح این مطالعه، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون-پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی مبتلا به اختلال یادگیری خاص شهرستان بابلسر در سال تحصیلی 95-1396 بود. تعداد 30 نفر دانش آموز از طریق روش نمونه گیری آسان انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفری آزمایش و گواه گمارش شدند. گروه آزمایش طی 8 جلسه 60 دقیقه ای تحت واقعیت درمانی گروهی قرار گرفت. ابزارهای پژوهش پرسش­نامه مشکلات یادگیری کلورادو، نسخه دوم آزمون هوشی وکسلر برای کودکان و پرسش­نامه سرزندگی تحصیلی بود. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق تحلیل واریانس آمیخته و با استفاده از نرم افزار SPSS-22 انجام شد. یافته ها نشان داد واقعیت درمانی گروهی در افزایش نمرات سرزندگی تحصیلی دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری اثربخش است. دست آوردهای درمانی، در پیگیری 6 هفته ای نیز حفظ شده است (05/0< p). با توجه به تأثیر واقعیت درمانی گروهی بر افزایش سرزندگی تحصیلی دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص، این نتایج برای متخصصان و مشاوران مراکز اختلال یادگیری تلویحات کاربردی دارد.