09 بهمن 1401
فرشته باعزت

فرشته باعزت

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / روان شناسی
تلفن: 9351900225
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان تأثير بسته آموزشي - شناختي دانشگاه يوتا بر ابعاد توجه پايدار، انتخابي، و انتقالي كودكان خردسال
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
بسته آموزشی دانشگاه یوتا، ابعاد توجه، کودکان خردسال
مجله سلامت روان کودک
شناسه DOI
پژوهشگران فرشته باعزت (نفر اول) ، نرگس نوری زاده (نفر دوم)

چکیده

زمینه و هدف: یکی از شروط اساسی یادگیری، توجه کرن است و کودک پیش از آنکه فرایند یادگیری را آغاز کند، باید بر تکلیف توجه کند؛ بنابراین هدف از پژوهش حاضرر، بررسی تأثیر بسته آموزشی- شناختی دانشگاه یوتا بر ابعاد توجه پایدار، انتخابی، و انتقالی کودکان خردسال بود. روش: روش این پژوهش از نوع نیمهآزمایشری با گروه گواه بود. نمونه مورد مطالعه شرام 22 کودک 2 تا 8 سال از مهدکودکهای شرهرسرتان بابلسر در سال 7338 بود که به روش نمونهگیری در دسترس و بر حسب شرایط ورود به پژوهش انتخاب شدند و به تصادف در دو گروه آزمایش و گواه جایدهی شردند. قب از آموزش پیشآزمونهای ویسرکانسرین )گرانت و برگ، 7325 (، اسرترو )ریدلی استرو ، 7338 ( و عملکرد مداوم )رازولد، 7389 ( بر روی هر دو گروه به طور همزمان اجرا شد، سپس آزمودنیهای گروه آزمایش به مدت 28 جلسرره 28 دقیقهای، روشهای آموزش شررناختی را دریافت کردند، اما گروه گواه هیچ گونه مداخلهای را دریافت نکرد. در نهایت هر دو گروه در مرحله پسآزمون نیز مورد ارزیابی مجدد قرار گرفتند. یافتهها: نترای حالررر ازت لی کواریانس چندمتغیری نشررران داد بین میانگین نمرات گروه آزمایش و گواه در ابعاد توجه انتخابی و انتقالی در سطح >8/ تفاوت معناداری وجود دارد ) 88 p .) نتیجهگیری: با توجه به اینکه توجه و ابعاد آن به عنوان یکی از مهارتهای شرناختی اسراسری هسرتند بنابراین بر اسراس نتای پژوهش حاضرر، بسرته آموزشری– شرناختی دانشرگاه یوتا با در نظر گرفتن آموزش مهارتهای شرناختی موجب افزایش توان توجه در کودکان خردسال شده است.