09 بهمن 1401
فرشته باعزت

فرشته باعزت

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / روان شناسی
تلفن: 9351900225
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان رابطة هوش معنوي و هوش هيجاني با استرس شغلي كاركنان دانشگاه
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
استرس شغلی، کارکنان دانشگاه، هوش هیجانی، هوش معنوی
مجله مشاوره شغلی و سازمانی
شناسه DOI
پژوهشگران فرشته باعزت (نفر اول) ، حکیمه السادات شریف زاده خاوری (نفر دوم)

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطة هوش معنوی و هوش هیجانی با استرس شغلی کارکنان دانشگاه است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعة آماری شامل تمامی کارکنان 1389 بودند که از میان آنها - شاغل دانشگاه مازندران در سال 90 64 نفر بهطور تصادفی انتخاب شدند. برای جمعآوری دادهها از مقیاسهای هوش هیجانی سیبریا شرینگ ( 1999 )، هوش معنوی جامع آمرام ودرایر ( 2007 ) با هنجار ایرانی و پرسشنامه استرس شغلی فیلیپ رایس ( 1992 ) استفاده شد. سپس دادههای بهدست آمده با استفاده از روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیری (همزمان) تحلیل شد. یافتهها نشان داد مولفههای هوش هیجانی، ( 17 درصد) و مولفههای هوش معنوی 31 درصد) تغییرات مربوط به استرس شغلی کارکنان دانشگاه را تبیین میکنند. بر مبنای نتایج این پژوهش میتوان گفت هوش معنوی بیشتر از هوش هیجانی میتواند پیشبینیکننده مناسبی برای استرس شغلی باشند. بنابراین به مسئولین دانشگاه پیشنهاد میشود که با برگزاری کارگاههای آموزشی در زمینه هوش معنوی و هوش هیجانی در کاهش استرس شغلی کارکنان دانشگاه کوشید.