09 بهمن 1401
فرشته باعزت

فرشته باعزت

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / روان شناسی
تلفن: 9351900225
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
پیش بینی بطالت سایبری بر اساس نیازهای روان شناختی با میانجیگری وجدانی بودن و جهت گیری هدف در دانشجویان دانشگاه مازندران
نوع پژوهش سخنرانی
کلیدواژه‌ها
بطالت سایبری، نیازهای روانشناختی، وجدانی بودن ، جهت گیری هدف تبحری
پژوهشگران فرشته باعزت (نفر اول)

چکیده

هدف پژوهش حاضر پیش بینی بطالت سایبری از طریق نیازهای روانشناختی با میانجیگری عامل شخصیتی وجدانی بودن و جهت گیری هدف می باشد. روش این پژوهش از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانشجویان دانشکده علوم انسانی مقطع کارشناسی دانشگاه مازندران در سال تحصیلی 1394-1395 می باشد. بدین منظور تعداد 400 نفر با استفاده از روش نمونه گیری نسبی طبقه ای انتخاب گردیدند و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه بطالت سایبری (ون دورن، 2008) بعد وجدانی بودن از پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت (جان و سیرواستاوا، 1999) مقیاس جهت گیری هدف تبحری(میدگلی و همکاران، 1998) و پرسشنامه نیازهای روانشناختی ویلیام گلاسر (.....) استفاده گردید. داده های بدست آمده با استفاده از تحلیل معادلات ساختاری نرم افزار AMOS-22 مورد تحلیل قرار می گیرند. با توجه به نتایج به دست آمده، متغیرهای نیاز به حیات و نیاز به عشق، پیش بینی کننده معنادار جهت گیری هدف تبحری، وجدانی بودن و بطالت سایبری هستند. ضمن آنکه، نیاز به سرگرمی، جهت گیری هدف تبحری و وجدانی بودن می توانند بطالت سایبری را به صورت معناداری پیش بینی کنند.