01 مهر 1398
احسان نظيفي

احسان نظیفی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیولوژی گیاهی
تلفن: 01135302450
دانشکده: دانشکده علوم پایه

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
زهره مرادی، محسن مهرور، احسان نظیفی (1397) شناسایی مولکولی استرین C ویروس وای سیب زمینی (Potato virus Y) از گوجه فرنگی در استان مازندران حفاظت گیاهان: 32; 315-322
2
Zohreh Moradi, Mohsen Mehrvar, Ehsan Nazifi (2018) Genetic diversity and biological characterization of sugarcane streak mosaic virus isolates from Iran VirusDisease: 29; 316-323
3
Kaori Inoue-Sakamoto, Ehsan Nazifi, Chieri Tsuji, Tomoya Asano, Takumi Nishiuchi, Toshio Sakamoto, Seiichi Matsugo, Kenji Ishihara, Yu Kanesaki, Hirofumi Yoshikawa (2018) Characterization of mycosporine-like amino acids in the cyanobacterium Nostoc verrucosum JOURNAL OF GENERAL AND APPLIED MICROBIOLOGY: 64; 203-211
4
5
Zohreh Moradi, Ehsan Nazifi, Mohsen Mehrvar (2017) Molecular characterization of two sugarcane streak mosaic virus isolates from Iran with emphasis on its population structure ACTA VIROLOGICA: 61(4); 428-437
6
Zohreh Moradi, Ehsan Nazifi, Mohsen Mehrvar (2017) Occurrence and Evolutionary Analysis of Coat Protein Gene Sequences of Iranian Isolates of Sugarcane mosaic virus Plant Pathology Journal: 33; 296-306
7
Kenji Ishihara, Ryuichi Watanabe, hajime Uchida, Toshiyuki Suzuki, Michiaki Yamashita, Ehsan Nazifi, Toshio Sakamoto, Seiichi Matsugo, Hiroyuki Takenaka, Minami Yamaba (2017) Novel glycosylated mycosporine-like amino acid, 13-O-(β-galactosyl)-porphyra-334, from the edible cyanobacterium Nostoc sphaericum-protective activity on human keratinocytes from UV light JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY B-BIOLOGY: 172; 102-108
8
زهره مرادی، محسن مهرور، احسان نظیفی، محمد زکی عقل (1395) شناسایی و بررسی مولکولی ویروس موزاییک نیشکر (Sugarcane mosaic virus; SCMV) در استان مازندران حفاظت گیاهان: 30; 639-645
9
10
11
Zohreh Moradi, Mohsen Mehrvar, Ehsan Nazifi, Mohammad Zakiaghl (2016) The complete genome sequences of two naturally occurring recombinant isolates of Sugarcane mosaic virus from Iran VIRUS GENES: 52; 270-280
12
Ehsan Nazifi, Naoki Wada, Tomoya Asano, Takumi Nishiuchi, Yoshiaki Iwamuro, Toshio Sakamoto, Satoshi Chinaka, Seiichi Matsugo (2015) Characterization of the chemical diversity of glycosylated mycosporine-like amino acids in the terrestrial cyanobacterium Nostoc commune JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY B-BIOLOGY: 142; 154-168
مقاله ارائه‌شده
1
پریسا مهدی تبار بهنمیری، آرمان محمودی اطاقوری، نجمه احمدیان چاشمی، احسان نظیفی، پیروز عزیزی (1396) بررسی و مقایسه قندهای موجود در جمعیتهای چهارگونه جمع آوری شده از جنس گل راعی (Hypericum) در شمال ایران کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی، ایران، تهران
2
یاسمن یحیی آبادی، آرمان محمودی اطاقوری، احسان نظیفی (1396) بررسی متابولیت های گیاهی موجود در 3 گونه از Mentha در 3 استان شمالی ایران چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی، ایران، تهران
3
یاسمن یحیی آبادی، آرمان محمودی اطاقوری، احسان نظیفی (1396) بررسی فیتوشیمیایی سه گونه از سرده Mentha جمع آوری شده از استان های شمالی ایران چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی، ایران، تهران
4
سیده سمیرا امینی نسب، آرمان محمودی اطاقوری، احسان نظیفی، نجمه احمدیان چاشمی (1396) مقایسه محتوای فنول، فلاونول و فلاونویید کل جمعیت های مختلف بارهنگ برگ پهن Plantago major L جمع آوری شده از شمال ایران چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی، ایران، تهران
5
پریسا مهدی تبار بهنمیری، آرمان محمودی اطاقوری، نجمه احمدیان چاشمی، پیروز عزیزی، احسان نظیفی (1396) مقایسه جمعیت های گونه Hypericum perforatum در شمال ایران بر اساس میزان ترکیبات فنولی چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی، ایران، تهران
6
Ehsan Nazifi, Toshio Sakamoto (2016) Multifunctional sunscreen pigments from the terrestrial cyanobacterium Nostoc commune 19th National and 7th International Congress of Biology, Iran, Tabriz
7
زهره مرادی، محسن مهرور، احسان نظیفی (1395) شناسایی مولکولی پوتی ویروس های مهم آلوده کننده گیاهان زراعی در شمال ایران نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، ایران، تبریز
8
Zohreh Moradi, Mohsen Mehrvar, Ehsan Nazifi (2016) Molecular identification of important potyviruses infecting crop plants in north of Iran 19th National and 7th International Congress of Biology, Iran, Tabriz
9
Zohreh Moradi, Mohsen Mehrvar, Ehsan Nazifi, Mohammad Zakiaghl (2016) Taxonomic position of Iranian Sugarcane mosaic virus isolates based on CI gene sequence 19th National and 7th International Congress of Biology, Iran, Tabriz
10
زهره مرادی، محسن مهرور، احسان نظیفی (1395) تشخیص و بررسی تنوع مولکولی ویروس موزاییک معمولی لوبیا (BCMV) در شمال ایران دومین کنگره ملی و چهارده مین کنگره ملی ژنتیک ایران، ایران، تهران
11
زهره مرادی، محسن مهرور، احسان نظیفی (1395) تشخیص و بررسی تنوع مولکولی ویروس موزاییک معمولی لوبیا (BCMV) در شمال ایران دومین کنگره ملی و چهارده مین کنگره ملی ژنتیک ایران، ایران، تهران
12
13
14
Ehsan Nazifi (2015) UV-absorbing compounds relevant to anhydrobiosis in Nostoc commune 4th Iranian Conference of Plant Physiology, Iran, Tehran
15
16
Ehsan Nazifi (2015) Characterization of novel and potent radical scavengers from the cyanobacterium Nostoc commune 4th National Congress on Medicinal Plants, Iran, Tehran
17
Ehsan Nazifi (2015) Mycosporine-like amino acids as a taxonomical marker in the terrestrial cyanobacterium Nostoc commune 4th National Congress on Medicinal Plants, Iran, Tehran
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
احسان نظیفی (1393) رنگدانه های جذب کننده نور UV دانشکده علوم پایه - دانشگاه مازندران