29 آبان 1396
اسفنديار ملكيان

اسفندیار ملکیان

مرتبه علمی: استاد
نشانی: دانشگاه مازندران- دانشکده علوم اقتصادی و اداری -گروه حسابداری
تحصیلات: دکترای تخصصی / حسابداری
تلفن: 01135302501
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
اسفندیار ملکیان، سروه فرزاد (1396) تأثیر حسابرسی مالیاتی بررابطه بین مالیات ابرازی، تشخیصی و قطعی: مطالعه موردی استان های آذربایجان شرقی، غربی و شرق و جنوب تهران پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی: دوره 9 شماره 33; 51-64
2
حمیدرضا بزاززاده تربتی، اسفندیار ملکیان، یحیی کامیابی (1395) واکنش بازار نسبت به اطلاعات نامشهود: نقش تعدیل کننده سرمایه گذاران نهادی حسابداری مالی: سال 8 شماره 31; 1-29
3
محمد جواد زارع بهنمیری، اسفندیار ملکیان (1395) رتبه بندی عوامل موثر بر احتمال تقلب مالی با توجه به گزارش حسابرسی صورت های مالی پژوهش های تجربی حسابداری: سال ششم شماره 21; 1-17
4
مجتبی همایون نیا فیروزجاه، اسفندیار ملکیان (1395) بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تحقیقات حسابداری و حسابرسی: سال هشتم شماره 31; 22-35
5
اسفندیار ملکیان، رسول سلمانی، معصومه شهسواری (1395) مطالعه رابطه بین مالکیت دولتی و نهادی با مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها (شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) دانش سرمایه گذاری: سال پنجم شماره 17; 55-74
6
Alireza Abdi, Esfandiar Malekian (2015) Reviewing Factors affecting the pricing less then companiesʼ initial public offering of shares listed in Tehran Stock Exchange journal of scientific research and development: vol 2 . no 3; 96-99
7
Esfandiar Malekian, Farhad Falah Nejad (2015) The Effect of Family Ownership on Performance of Listed Firms in Tehran Stock Market Applied Mathematics In Engineering, Management And Technology: vol 3.no 2; 390-398
8
Esfandiar Malekian, Masoume Mohammadi (2015) Investigating the Impact of Earnings Quality on Investment Efficiency A Journal of Economics and Management: Vol. 5 Issue 1; 357-364
مقاله ارائه‌شده
1
شهرام دادگر، حسین فخاری، اسفندیار ملکیان (1395) ارائه مدل جامع« شکاف انتظار – عمل» در شناسایی و توسعه مؤلّفه های آموزش حسابداری چهاردهمین همایش ملی حسابداری ایران، ایران، ارومیه
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
کتاب
1
اسفندیار ملکیان، حمید رضا شایسته مند (1395) کیفیت سود شابک:978-600-6545-83-7
2
اسفندیار ملکیان، عباسعلی دریایی، سید محمد مشعشعی، محسن ایمنی (1395) توسعه عقاید و افکار حسابداری (تئوری ها و دویست سال پژوهش های نظری و تجربی) - چاپ دوم شابک:978-964-978-447-2
3
اسفندیار ملکیان، عباسعلی دریایی، سید محمد مشعشعی، محسن ایمنی (1393) توسعه عقاید و افکار حسابداری (تئوری ها و دویست سال پژوهش های نظری و تجربی) شابک:978-964-978-447-2
4
اسفندیار ملکیان، عباسعلی دریایی (1389) حسابداری دولتی 2 شابک:978-600-100-077-5
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!