29 شهریور 1399

مرتضی دوستی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت ورزشی
تلفن: 09113559386
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی مدل توسعه باشگاه های فوتبال عراق
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
فوتبال، عراق، توسعه فوتبال، گردش مالی فوتبال، موفقیت فوتبال
پژوهشگران احمد الواید (دانشجو) ، مرتضی دوستی (استاد راهنما) ، سعید تابش (استاد مشاور)

چکیده

هدف این پژوهش، طراحی مدل توسعه فوتبال باشگاه های عراق بوده که توسط روش ترکیبی کیفی و کمی انجام شد. پس از مطالعه ادبیات تحقیق مرتبط با توسعه فوتبال، سؤالات خاص دراین باره لیست شده و مصاحبه ای از میان 20 نفر از خبرگان ورزش فوتبال در دو کشور ایران و عراق انجام شد. پس از بررسی نظرات مصاحبه شوندگان، پرسش نامه ای شامل 56 سؤال در شش بخش، عوامل توسعه فوتبال را خلاصه کرده و روایی آن توسط بزرگان علمی ورزش و پایایی آن توسط آلفای کرونباخ بالاتر از 0.7 تائید شد. پرسش شوندگان شامل نمونه در دسترس و هدفمند انتخاب شده و پرسشنامه مابین 350 نفر از خبرگان ورزشی شامل مربی، بازیکن، نخبه دانشگاهی، داور و پیشکسوت توزیع شد. نتایج توسط تحلیل مسیر و به کمک نرم افزار آموس، پس از تائید پیش شرط هایی همچون نرمال بودن داده ها انجام شده و بر همین مبنا، عوامل توسعه فوتبال عراق برحسب اولویت شامل 1-منابع درآمدی 2-زیرساخت فیزیکی 3-مسائل حقوقی-سیاسی 4-منابع انسانی 5-مسائل اجتماعی – فرهنگی و 6- فن آوری اطلاعات طبقه بندی شده و هر عامل در نوبه خود دارای عوامل درونی بر اساس اولویت می باشند.