29 مهر 1398

مرتضی دوستی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت ورزشی
تلفن: 09113559386
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي نقش مديريت ارتباط با مشتري در توسعه ي صنعت گردشگري ورزشي از ديدگاه ورزشكاران و كاركنان المپياد كارگري بانوان كشور
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
المپیاد؛ بانوان؛ گردشگری ورزشی و مدیریت ارتباط با مشتری
مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری
شناسه DOI
پژوهشگران اکرم خواجه پور (نفر اول) ، مرتضی دوستی (نفر دوم)

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در توسعه ی صنعت گردشگری ورزشی استان مازندران بود. از این­رو، 274 ورزشکار و کارمند المپیاد کارگری بانوان کشور در تحقیق حاضر شرکت کردند. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه، با استفاده از نرم افزار SPSS19 مورد تجریه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که همبستگی ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری با توسعه ی صنعت گردشگری ورزشی همبستگی معنی­ داری دارند (p<0.05). بیشترین همبستگی ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری با توسعه ی صنعت گردشگری ورزشی مربوط به بعد مدیریت سازمان (42/0 r=) و کمترین همبستگی مربوط به بعد مدیریت دانش (31/0 r =) بود. نتیجه­ گیری کلی نشان داد: همبستگی بین مدیریت ارتباط با مشتری با توسعه ی صنعت گردشگری ورزشی استان مازندران رابطه ی مثبت و معنی­ دار است (35/0 r=). بنابراین برای گذر از مدیریت سنتی و توسعه ی صنعت گردشگری ورزشی، مدیران در روش­ های مدیریتی خود باید تغییرات عمیق و اساسی ایجاد نمایند.