29 مهر 1398

مرتضی دوستی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت ورزشی
تلفن: 09113559386
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي موانع توسعه ورزش مدارس استان مازندران
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
موانع توسعه؛ عوامل درونی و بیرونی؛ ورزش مدارس
مجله پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
شناسه DOI 10.22080/JSMB.2018.8523.2159
پژوهشگران مرتضی دوستی (نفر اول) ، علی وفایی مقدم (نفر دوم) ، فرناز فخری (نفر سوم) ، مهران جعفری (نفر چهارم)

چکیده

با توجه به اهمیت ورزش تربیتی در مدارس مقاطع پایه ای کشور، لزوم توسعه ی ورزش برای این مدارس کاملا مشهود است که اولین گام برای رسیدن به توسعه ی پایدار، بررسی موانع و رفع آنان می باشد. لذا این تحقیق جهت بررسی موانع توسعه ی ورزش مدارس در سطح آموزش و پرورش استان مازندران می باشد. روش اجرای این تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشى است. نمونه ى آمارى پژوهش 50 نفر از متخصصین ورزش مدارس است که شامل، اعضای هیئت علمی که سابقه حضور در آموزش و پرورش را داشته اند، مدیران و کارشناسان تربیت بدنی ادارات آموزش و پرورش استان و معلمین تربیت بدنی دارای تحصیلات کارشناسی ارشد و یا دکتری می باشند. ابزار جمع آورى داده ها پرسشنامه ى محقق ساخته اى است که شامل گویه هاى مربوط به عوامل درونى و بیرونى است. تعدادى از اساتید و کارشناسان صاحب نظر، روایى این پرسشنامه را تأیید کردند. پایایى آن را نیز روش آلفاى کرونباخ تأیید نمود. براى تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون فریدمن استفاده شده است. یافته هاى پژوهش نشان داده است که در محیط درونی سازمان ابعاد مدیریتی، انسانی، مالی، امکانات و زیر ساخت ها و ساختار سیستم آموزش و پرورش به ترتیب در اولویت موانع اثرگذار بر توسعه ی ورزش مدارس ابتدایی می باشند. از طرف دیگر در محیط بیرونی سازمان ضعف در محیط فرهنگی، عدم استفاده از تکنولوژی، محیط اجتماعی ناسالم، عدم وجود قوانین و رکود محیط اقتصادی به ترتیب در اولویت اثرگذاری هستند. عدم توسعه ورزش مدارس ابتدایی راه را برای توسعه ی ورزش همگانی و قهرمانی بسته و با بررسی موانع، با هم اندیشی کلیه ی مسئولین و سیاستگذاران باید سعی در برطرف کردن آن ها داشت.