29 مهر 1398

مرتضی دوستی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت ورزشی
تلفن: 09113559386
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه وب سایت های منتخب پوشاک و لباس ورزشی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
وب سایت، تجارت الکترونیک، خرید آنلاین، طراح سایت، ناوبری
پژوهشگران طیبه یانپی (نفر اول) ، فرزام فرزان (نفر دوم) ، مرتضی دوستی (نفر سوم)

چکیده

امروزه تجارت الکترونیک و خریدوفروش اینترنتی در محصولات ورزش و غیرورزشی رو به رشد است. طراحی وبسایت هایی که به طور کامل محصولات شرکتها و معرفی کند لازم و ضروری است . هدف این پژوهش مقایسه وبسایت منتخب پوشاک و لباس ورزش است. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی میباشد. نمونه ها به صورت هدفمند و در دسترس بودند. وبسایت مروژ و آدیداس به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از چکلیست محقق ساخته استفاده شد. روایی چک لیست توسط اساتید تربیت بدنی و کامپیوتر مورد تایید قرار گرفت. پایایی چک لیست براساس توافق مصححان انجام شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش آماری توصیفی و آزمونهای استنباطی فریدمن و کروسکال والیس استفاده شد. نتایج نشان داد هر چهار سایت برای طراحی سایت خود از موارد مختلفی ازجمله مشخصات سایت، طراحی نمای بصری، سهولت استفاده، ناوبری، مشخصات فنی، زمان واکنش، کیفیت اطلاعات محصولات، تنوع محصولات، سطح مخاطبین، کیفیت سفارش محصول، هزینه و روش ارسال و امنیت استفاده کردند. به طور کلی هر چهار سایت سعی بر این داشتند که طراحی جذاب، استفاده از محصولات متنوع، دسترسی سریع به اطلاعات مورد جستجو، تنوع زیاد محصولات؛ استفاده از زبانهای مختلف را در سایت خود بگنجانند. همچنین آزمون کروسکال والیس نشان میدهد بین وبسایتها تفاوت معناداری وجود ندارد.