29 مهر 1398

مرتضی دوستی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت ورزشی
تلفن: 09113559386
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه وبسایت های فروشگاه مجید(مروژ) و آدیداس پوشاک و لباس ورزشی براساس شاخص های وب سنجی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
تجارت الکترونیک، وبسایت، خرید آنلاین، پوشاک ورزشی، امنیت، کیفیت اطلاعات
پژوهشگران طیبه یانپی (نفر اول) ، فرزام فرزان (نفر دوم) ، مرتضی دوستی (نفر سوم)

چکیده

امروزه تجارت الکترونیک و خریدوفروش اینترنتی در محصولات ورزش و غیرورزشی رو به رشد است. ایجاد وبسایتی که نیازها و خواسته مشتریان را برآورده سازد یکی از ارکان تجارت الکترونیک در خرید محصولات ورزشی است. هدف این پژوهش مقایسه وبسایت مروژ و آدیداس است. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی میباشد. نمونه ها به صورت هدفمند و در دسترس بودند. وبسایت مروژ و آدیداس به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از چک لیست محقق ساخته استفاده شد. روایی چک لیست توسط اساتید تربیت بدنی و کامپیوتر مورد تایید قرار گرفت. پایایی چکلیست براساس توافق مصححان انجام شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش آماری توصیفی و آزمونهای استنباطی فریدمن و یو من ویتنی استفاده شد. نتایج نشان داد هر دو سایت اصول پایه طراحی سایت را دارا بودند. به طور کلی وبسایت های مروژ و آدیداس در سطح متوسط به بالا قرار داشتند. با توجه به مقایسه وبسایتها، سایت آدیداس خدمات بیشتری نسبت به سایت مروژ ارایه داده است. سایت آدیداس در مقابل سایت مروژ کارآمدتر و از لحاظ ظاهر سایت زیباتر و کیفیت اطلاعات بهتری داشت. همچنین آزمون یومن ویتنی نشان میدهد بین وبسایت ها تفاوت معناداری وجود دارد.