29 مهر 1398

مرتضی دوستی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت ورزشی
تلفن: 09113559386
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه وب سایت فروشگاه های منتخب ایرانی و خارجی پوشاک و لباس براساس شاخص های وب سنجی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
امنیت، زمان واکنش، سایت، محصولات ورزشی، وب سنجی.
پژوهشگران طیبه یانپی (دانشجو) ، فرزام فرزان (استاد راهنما) ، مرتضی دوستی (استاد مشاور)

چکیده

امروزه تجارت الکترونیک روز به روز در حال گسترش است. میلیون ها نفر از وب سایت های مختلف برای یادگیری، خواندن، اشتراک گذاری، شبکه های اجتماعی، خرید، وبلاگ نویسی، بازی و موارد دیگر بازدید می کنند. محصولات ورزشی در تجارت الکترونیک راه باز کرده است وب سایت های پوشاک ورزشی در حال گسترش است. هدف کلی این پژوهش مقایسه سایت های ایرانی و غیر ایرانی از شاخص وب سنجی است. روش تحقیق حاضر توصیفی – تحلیلی و از لحاظ استفاده از نتایج، کاربردی است. شیوه جمع آوری داده ها مشاهده ای - عینی است. نمونه ها به صورت هدفمند بودند. جامعه آماری شامل وب سایت های پوشاک و لباس ورزشی ایرانی و غیر ایرانی است. از بین وب سایت های پوشاک ورزشی دوازده سایت که شش سایت ایرانی شامل (مروژ، پیشکوه، جام جم، بدوفو، ال اسپرت و هدف اسپرت) و شش سایت غیر ایرانی شامل (آدیداس، نایک، ریباک، پوما، فیلا و آل اشپرت) انتخاب شدند. ابزار پژوهش چک لیست محقق ساخته است. این چک لیست شامل یازده مؤلفه (مشخصات سایت، طراحی نمای بصری، ناوبری، فنی، زمان واکنش، کیفیت اطلاعات محصولات، تنوع محصولات، سطح مخاطبین، کیفیت سفارش محصول، هزینه و روش ارسال و امنیت) که مجموعاً از 56 سؤال تشکیل شده است. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به تائید تعدادی از اساتید مدیریت ورزشی و کامپیوتر رسید. ارزیابی پایایی با روش توافق بین ارزیاب ها انجام گرفت. پس از دستیابی به نتایج یکسان، پایایی چک لیست مورد تائید قرار گرفت. پس از جمع آوری داده ها در دو بخش توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار SPSS 22تجزیه و تحلیل شد. از روش های آمار توصیفی برای محاسبه میانگین، انحراف معیار و از آمار استنباطی کروسکال والیس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد بین سایت های منتخب تفاوت معناداری از لحاظ دوازده بعد وجود ندارد. سایت ها از استانداردهای طراحی سایت و اطلاعات غنی برخوردار بودند.