29 شهریور 1399

مرتضی دوستی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت ورزشی
تلفن: 09113559386
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی میزان رضایت مشتریان از پارک های آبی تهران
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
رضایت، کیفیت خدمات، پارک آبی
پژوهشگران رضا جعفری (دانشجو) ، فرزام فرزان (استاد راهنما) ، مرتضی دوستی (استاد مشاور)

چکیده

هدف پژوهش حاضر، ارزیابی رضایت مشتریان از کیفیت خدمات پارک های آبی تهران می باشد. روش پژوهش توصیفی و به صورت میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه مشتریان پارک های آبی شهر تهران تشکیل می دهند که در رده سنی بالاتر از 18 سال قرار داشتند. . در این تحقیق، دو پارک آبی آزادگان و دهکده آبی پارس مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس فرمول کوکران و با توجه به حجم جامعه، 384 نفر به عنوان نمونه آماری تحقیق در نظر گرفته شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه سروکوآل در پنج بعد 1-اطمینان دهی، 2-پاسخ دهی، 3-قابل اعتماد بودن،4-همدلی و 5-وضعیت ظاهری بوده است. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در تحقیقات رمضانیان و همکاران (1392) گرفته شده که به ترتیب 90/0 و 98/0 برای پرسشنامه های ادراکات و انتظارات محاسبه شده است. به منظور توصیف داده ها، از آمار توصیفی شامل میانگین، فراوانی، درصد فراوانی، حداقل، حداکثر و انحراف استاندارد گردید. جهت آزمون فرضیات تحقیق، از آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای سنجش نرمال بودن داده ها و از آزمون های پارامتریک تی زوجی استفاده شده است. نتایج نشان نشان داد در تمام ابعاد کیفیت خدمات پارک های آبی تهران شکاف منفی وجود دارد و تمام ابعاد از سطح انتظار مشتریان پایین تر و موجب افزایش رضایت مشتریان نشده اند.