29 مهر 1398

مرتضی دوستی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت ورزشی
تلفن: 09113559386
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مشخصات پژوهش

عنوان
تفاوت سواد مالی دانشجویان دانشکده تربیت بدنی با سایر دانشکده های دانشگاه مازندران
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
سواد مالی، دانشجو، رشته تربیت بدنی، دانشگاه مازندران، مسؤلان آموزشی
پژوهشگران اصغر رضایی (دانشجو) ، فرزام فرزان (استاد راهنما) ، مرتضی دوستی (استاد مشاور)

چکیده

هدف این پژوهش، مقایسه تفاوت سواد مالی دانشجویان دانشکده تربیت بدنی با دانشجویان سایر دانشکده های دانشگاه مازندران و بررسی ارتباط آن با ویژگی های فردی (جنسیت، مقطع تحصیلی، محل سکونت، دانشکده محل تحصیل، میزان درآمد ماهیانه خانواده، تحصیلات والدین) بود. بداین منظور، از پرسشنامه رابطه تجارب مصرفی با میزان سواد مالی دانشجویان کریمی (1392) استفاده شد. جامعه آماری شامل2800 دانشجوی سال آخر تمامی ده دانشکده دانشگاه مازندران بوده است. با توجه به جدول مورگان حجم نمونه آماری 338 نفر شد که به صورت کلی 350 نفر در نظر گرفته شد. پس از تأیید روایی و پایایی (81/0=a)، 430 پرسشنامه توزیع شد و پس از جمع آوری 350 پرسشنامه مورد استفاده آماری قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های یومن ویتنی، کورسکال والیس و آنالیز واریانس دوطرفه استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد دانشجویان دانشکده تربیت بدنی بعد از دانشکده های اقتصاد و الهیات در بین ده دانشکده، جایگاه سوم را داشتند. همچنین بین سواد مالی دانشجویان بر اساس مؤلفه های فردی (جنسیت، مقطع تحصیلی و دانشکده محل تحصیل) تفاوت مثبت وجود دارد در حالی که بین سواد مالی و محل سکونت، تحصیلات والدین، تجارب مالی دوران کودکی و میزان درآمد ماهانه خانواده دانشجویان با سواد مالی آنان تفاوتی یافت نشد . با توجه به اینکه دانشجویان دانشکده تربیت بدنی در بین ده دانشکده دانشگاه مازندران رتبه ی سوم را به خود اختصاص دادند با این حال این آمار خیلی بالاتر از حد متوسط نبود. بنابراین جا دارد که مسؤلین آموزشی به این مهم بیشتر توجه کنند و حداقل تعداد دو واحد دروس مالی در بین سر فصل های آموزشی همه ی رشته ها بگنجانند.