29 مهر 1398

مرتضی دوستی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت ورزشی
تلفن: 09113559386
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مشخصات پژوهش

عنوان ارزيابي كيفيت سيستم توسعۀ استعداد فوتبال ايران
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ارزیابی، استعدادیابی، ساختار، فوتبال، کیفیت
مجله رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی
شناسه DOI فاقد شناسه دیجیتال
پژوهشگران ابوالفضل درویشی (نفر اول) ، مرتضی دوستی (نفر دوم) ، سید محمد حسین رضوی (نفر سوم) ، فرزام فرزان (نفر چهارم)

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارزیابی کیفیت سیستم توسعۀ استعداد فوتبال ایران بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعۀ آماری پژوهش شامل مربیان، بازیکنان، استادان دانشگاه (فعال در حوزۀ فوتبال)، پیشکسوتان، مدیران و داوران فوتبال ایران و نمونۀ آماری شامل 253 نفر بود که به روش هدفمند و در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامۀ ارزیابی سیستم توسعۀ استعداد روجر و همکاران (2010) استفاده شد که پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 0/87 به دست آمد و روایی صوری آن توسط استادان مدیریت ورزشی تأیید و روایی سازۀ آن از طریق تحلیل عاملی بررسی شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی در قالب نرم افزارهای AMOS23 و SPSS22 استفاده شد. یافته ها نشان داد که در بین ابعاد سیستم استعدادیابی فوتبال، به ترتیب، ساختار، فرایند و نتایج بیشترین نقش را داشته اند و هر سه بعد با میزان مطلوب فاصله داشتند. با توجه به نتایج پیشنهاد می شود که مدیران و مسئولان برای بهبود وضعیت استعدادیابی فوتبال ایران، هدف گذاری، داشتن چشم انداز و برنامه هایی برای رسیدن به اهداف را مدنظر قرار دهند.