29 مهر 1398

مرتضی دوستی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت ورزشی
تلفن: 09113559386
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مشخصات پژوهش

عنوان شناسايي عوامل جذب كننده و بازدارنده در توسعه گردشگري ساحلي (مطالعه موردي: گردشگران ورزشي فعال سفر كننده به مناطق ساحلي درياي خزر)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
توریسم ساحلی، گردشگر ورزشی، عوامل بازدارنده، عوامل جذب کننده
مجله آموزش علوم دریایی
شناسه DOI
پژوهشگران محبوبه عابدی سماکوش (نفر اول) ، فرزام فرزان (نفر دوم) ، مرتضی دوستی (نفر سوم) ، افشار هنرور (نفر چهارم)

چکیده

به منظور راهکاری برای تقویت و توسعه گردشگری در سواحل این مقاله بر آن شد تا به شناسایی عوامل جذب کننده و بازدارنده در توسعه گردشگری ساحلی دریای خزر را مورد بررسی قرار دهد. روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی- پیمایشی می باشد که با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته به روش میدانی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش 400 نفر و حجم نمونه 200 نفر بود. روایی پرسشنامه بوسیله 11نفر از متخصصان علوم ورزشی و گردشگری مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه بوسیله آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت (89/0=α). برای تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش از روش مدل سازی معادلات ساختاری با کمک نرم افزار AMOS و SPSS انجام گردید. یافته های پژوهش نشان داد که متغیرهای عوامل جذب کننده درونی و بیرونی و عوامل بازدارنده درونی و بیرونی با رغبت گردشگران به گردشگری ساحلی ارتباط معنی داری دارند. از نظر گردشگران عامل بازدرانده درونی با ضریب مسیر 842/0 مهمتر از سایر عوامل عنوان شدند. با توجه به نتایج پژوهش به مسئولین ورزشی و گردشگری پیشنهاد می شود؛ ضمن تقویت و توسعه عوامل جذب کننده، نسبت به حذف عوامل بازدارنده گردشگری ساحلی در دریای خزر توجه بیشتری داشته باشند.