29 مهر 1398

مرتضی دوستی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت ورزشی
تلفن: 09113559386
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی محدودیت های حضور حامیان مالی در ورزش استان مازندران
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
محدودیت، حمایت مالی، ورزش، مازندران، شناسایی
پژوهشگران فاطمه رستم پور (دانشجو) ، مرتضی دوستی (استاد راهنما) ، معصومه کلاته سیفری (استاد مشاور)

چکیده

هدف از مطالعه ی حاضر، شناسایی محدودیت های حضور حامیان مالی در ورزش استان مازندران بود. روش تحقیق از نوع آمیخته و ترکیبی از دو روش کیفی و کمی بود. روش نمونه گیری، هدفمند دردسترس بود. در مرحله کیفی از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته، محدودیت ها شناسایی شدند. بخش کمی تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و شامل رتبه بندی محدودیت های شناسایی شده بود. جامعه آماری در بخش کیفی(N=20)و در بخش کمی (N=152) از مدیران ورزشی، نخبگان و مدیران شرکت ها و شرکت های حامی مالی استان مازندران بود. ابزار تحقیق در این مرحله پرسشنامه ای پژوهشگر ساخته، شامل دو بخش، سوالات جمعیت شناختی (5 سوال) و سوالات اصلی تحقیق (35 سوال) بود که در پنج محور ساختاری، حقوقی- سیاسی،رسانه ای، فرهنگی – اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی- سازمانی طبقه بندی شد. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شد (9/90=α). پس از جمع آوری پرسشنامه ها، داده ها در دو بخش توصیفی و استنباطی، با استفاده از نرم افزار SPSS 22 تجزیه و تحلیل شد. از روش آمار توصیفی برای محاسبه میانگین، انحراف معیار و از آمار استنباطی جهت آزمون فریدمن برای رتبه بندی محدودیت ها، استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان داد محدودیت های اقتصادی، مهمترین محور محدودیتی در برابر حضور حامیان مالی در ورزش استان مازندران می باشد.