29 مهر 1398

مرتضی دوستی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت ورزشی
تلفن: 09113559386
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی موانع و عوامل توسعه باشگاه­های فوتبال منتخب استان مازندران
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
موانع، فوتبال، مازندران، شناسایی، تحقیق کیفی
پژوهشگران ابوالفضل درویشی (دانشجو) ، مرتضی دوستی (استاد راهنما) ، معصومه کلاته سیفری (استاد مشاور)

چکیده

فوتبال بدون شک جذاب ترین و پرطرفدارترین ورزش دنیاست. در میان ارکان صنعت فوتبال، نقش باشگاه­ها از بقیه مهم­تر است. بدیهی است توسعه­ی این باشگاه­ها، به طور مستقیم از دو جنبه ی تجاری و ورزشی، بر توسعه­ی فوتبال تأثیر خواهد داشت. هدف از مطالعه­ی حاضر شناسایی موانع و عوامل توسعه باشگاه فوتبال منتخب استان مازندران است. روش تحقیق از نوع آمیخته و در واقع ترکیبی از روش کیفی و کمی است. روش نمونه گیری، هدفمند دردسترس بود. در مرحله کیفی از طریق مصاحبه نیمه­ساختاریافته، موانع و عوامل شناسایی شد. جامعه آماری در مرحله کیفی شامل 20 نفر از نخبگان دانشگاهی، مدیران، داوران، مربیان و ورزشکارانی که در عرصه فوتبال مازندران فعالیت می­کنند یا فعالیت می­کردند، بوده است. بخش کمی تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی است. در این بخش به رتبه­بندی موانع و عوامل شناسایی شده، پرداخته شد. جامعه آماری در بخش کمی شامل 150 نفر از مربیان، نخبگان دانشگاهی، بازیکنان، مدیران و پیشکسوتان فوتبالی استان مازندران، بوده است. ابزار تحقیق در این مرحله شامل یک پرسشنامه محقق­ساخته که شامل دو بخش، سوالات جمعیت ­شناختی (6 سوال) و سوالات اصلی تحقیق (58 سوال) بود. این سوالات در پنج محور مالی، ساختار، مدیریت، نیروی انسانی و فنی طبقه­بندی شده است. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به تایید تعدادی از اساتید مدیریت ورزشی رسید که پایایی آن نیز از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شد (78/0=α). پس از جمع­آوری پرسشنامه­ها، داده­ها در دو بخش توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار SPSS 20 تجزیه و تحلیل شد. از روش­های آمار توصیفی برای محاسبه میانگین، انحراف معیار و از آمار استنباطی جهت آزمون فریدمن برای رتبه­بندی موانع و عوامل شناسایی شده، استفاده شد. یافته­های تحقیق نشان داد که در بخش موانع، محور مدیریت، مهمترین محور در برابر توسعه باشگاه­های فوتبال منتخب استان مازندران می­باشد؛ همچنین در بخش عوامل، محور مالی، مهمترین محور برای توسعه باشگاه­های فوتبال منتخب استان مازندران می­باشد.