29 مهر 1398

مرتضی دوستی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت ورزشی
تلفن: 09113559386
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مشخصات پژوهش

عنوان
سنجش و همبستگی سازمانی با سلامت سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان گلستان
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
سلامت سازمانی، هوش سازمانی، ادارات ورزش وجوانان
پژوهشگران شیلان شازورلی (دانشجو) ، معصومه کلاته سیفری (استاد راهنما) ، مرتضی دوستی (استاد مشاور)

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، سنجش همبستگی سلامت سازمانی با هوش سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان گلستان بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان ازجمله مدیران، معاونان و کارشناسان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان بود که بر اساس آمار اداره کل ورزش و جوانان استان تعداد آنها 185 نفر بوده است. نمونه آماری تحقیق بر اساس جدول مورگان تعداد 118 نفر تعیین گردید که به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شد, همچنین درداخل هرکدام از ادارات مدیران از سایر کارکنان منفک شد و پرسشنامه ها جهت تکمیل در اختیار آنان قرار داده شد. جهت سنجش متغیر معیار سلامت سازمانی از پرسشنامه اکبری و همکاران (1392) استفاده شد که این پرسشنامه برگرفته از پرسشنامه مایلز (1996) و لایدن و کلینگل (2002) است و به دلیل آنکه این پرسشنامه قبلأ در کار این محققان استفاده شده و روایی آن سنجیده شده, تحقیق حاضر تنها پایایی پرسشنامه را سنجید. همچنین جهت سنجش هوش سازمانی، از پرسشنامه هوش سازمانی کارل آلبرشت(2003) استفاده شد. با وجود این، در تحقیق حاضر نیز روایی و پایایی این پرسشنامه توسط محقق مورد بررسی قرار گرفت، در این تحقیق خرده مقیاس های هوش سازمانی: سرنوشت مشترک، میل به تغییر، روحیه، همسویی و تجانس، بینش راهبردی ، به کارگیری دانش، فشارعملکرد بودند.جهت تجزیه و تحلیل آماری ازآزمون بارتلت و KMO استفاده گردید. برای آزمون صحت مدل نظری تحقیق و محاسبه ضرایب تأثیر از روش مدل­یابی معادلات ساختاری بوسیله نرم افزار PLS استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد بین سلامت سازمانی با سرنوشت مشترک ، روحیه، کاربرد دانش، هم سویی و تجانس رابطه معناداری وجود دارد و بین سلامت سازمانی با میل به تغییر و بینش راهبردی و فشارعملکردی ارتباط معناداری وجودندارد. با توجه به یافته های تحقیق پیشنهاد می شود که مدیران سازمانها جهت تضمین سلامت سازمانی از ایجاد استراتژی های خاص و سخت گیرانه جلوگیری کنند و در عوض با افزایش روحیه و کاربرد مدیریت دانش سلامت سازمانی را در سازمان خود تامین نمایند.