29 شهریور 1399

مرتضی دوستی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت ورزشی
تلفن: 09113559386
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر شخصیت برند و تبلیغات بازرگانی بر توسعه برند (مطالعه موردی: مصرف کنندگان کفش پیاده روی تن تاک در استان مازندران)
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
توسعه برند- شخصیت برند- تبلیغات بازرگانی- کفش پیاده روی تن تاک
پژوهشگران مرتضی رزم پوش (دانشجو) ، معصومه کلاته سیفری (استاد راهنما) ، مرتضی دوستی (استاد مشاور)

چکیده

هدف از این پژوهش با نگاهی تازه پدیده اثر شخصیت برند و تبلیغات بازرگانی بر توسعه برند را میان مصرف کنندگان کفش پیاده روی ورزشی دراستان مازندران مورد بررسی قرار داد و با این هدف برند تن تاک برای مطالعه موردی وتبیین یافته ها مدنظرقرار گرفت. روش این پژوهش توصیفی بوده که به صورت میدانی اجرا گردید. جامعه آماری پژوهش را مصرف کنندگان کفش پیاده روی ورزشی درسال 1393 تشکیل می دادند که 174 نفراز مصرف کنندگان کفش پیاده روی برند تن تاک به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل چهارپرسشنامه بوده که عبارتنداز: الف-پرسشنامه خصوصیات دموگرافیکی آزمودنی ها. ب- پرسشنامه استاندارد شخصیت برندآکر با 28 گویه و مولفه(صداقت، اشتیاق و هیجان، صلاحیت، کمال، قوت واستحکام)درمقیاس پنج درجه ای لیکرت (خیلی زیاد=5 وخیلی کم=1) ج- پرسشنامه استاندارد تبلیغات بازرگانی (مارتینز،2009) د- پرسشنامه استاندارد توسعه برند(مارتینز،2009) که بر اساس مقیاس اندازه گیری لیکرت امتیاز گذاری (کاملا موافقم= 5و کاملا مخالفم=1) بوده است. پایایی پرسشنامه شخصیت برند923/ . و پایایی پرسشنامه های تبلیغات بازرگانی و توسعه برند به ترتیب 835/ . و 901/ . بودند. در تجزیه و تحلیل داده­ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی(کلموگراف اسمیرنف و آزمون لیزرل) استفاده گردید. یافته ها: 1-.نتایج حاصل ازتحلیل عاملی پرسشنامه شخصیت برندنشان داد که، عوامل موثر بر شخصیت برند ازپنج بعد (صداقت، اشتیاق وهیجان، شایستگی، کمال، قوت و استحکام) بر شخصیت برند موثراست. 2- میزان اثر شخصیت برند بر توسعه برند نشان داد: با اطمینان 95 درصد شخصیت برند بر توسعه برند موثر است. 3- بررسی میزان اثر تبلیغات بازرگانی بر توسعه برند نشان داد: با اطمینان 95 درصد تبلیغات بازرگانی بر توسعه برند موثر هستند.4- شاخص های مدل اثر شخصیت برند و تبلیغات بازرگانی بر توسعه برند نشان داد: که شخصیت برند و تبلیغات بازرگانی برتوسعه برند موثر هستند.