29 مهر 1398

مرتضی دوستی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت ورزشی
تلفن: 09113559386
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مشخصات پژوهش

عنوان
تدوین بسته مدیریتی برای فدراسیون جودو
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
فدراسیون جودو ایران، برنامه استراتژیک، استعدادیابی، فناوری اطلاعات، منابع انسانی، درآمدزایی، ارزیابی عملکرد، کرسی های بین المللی، چارت تشکیلاتی، اماکن ورزشی.
پژوهشگران محمد علی نودهی (دانشجو) ، مرتضی دوستی (استاد راهنما) ، سید محمد حسین رضوی (استاد مشاور) ، معصومه کلاته سیفری (استاد مشاور)

چکیده

هدف از تحقیق حاضر تدوین بسته مدیریتی (شامل تدوین برنامه راهبردی، طراحی چارت تشکیلاتی، مقایسه وضعیت اماکن ورزشی جودو ایران با سایر کشورها، شناسایی راهکارهای کسب کرسی های بین المللی، طراحی مدل ارزیابی عملکرد، درآمدزایی، توسعه نیروی انسانی، توسعه فناوری اطلاعات و استعدادیابی) برای فدراسیون جودو بود. روش انجام تحقیق از نوع ترکیبی(آمیخته) بود. روش نمونه گیری در این پژوهش غیر تصادفی از نوع هدفمند و در دسترس بود. جامعه آماری تحقیق در این بخش شامل مدیران و اعضای کمیته های فدراسیون ، مسئولین هیات های جودو استان های سراسر کشور و مربیان و ورزشکاران تیم های ملی در رده های مختلف و کارشناسان دارای مدرک تحصیلی دکتری، جمعاً 107 نفر بودند که در نهایت تعداد نمونه های آماری تحقیق به 96 نفر کاهش یافت. به منظور گردآوری داده ها، با توجه به نظرات نخبگان پرسشنامه ای محقق ساخته حاوی 46 سوال در چهار بخش برای بررسی و شناسایی نقاط ضعف، قوت، فرصت ها و تهدیدهای ورزش جودو طراحی گردید. در بخش طراحی نمودار تشکیلاتی و شناسایی راهکارهای کسب کرسی های بین المللی برای فدراسیون جودو، شیوه جمع آوری داده های مورد نظر در این بخش، از نوع مصاحبه بود. تعداد افراد نمونه مورد نظر تحقیق در این بخش شامل 31 نفر از مسئولین فدراسیون، مربیان تیم های ملی و کارشناسان جودو بود. برای تدوین شاخص ها و طراحی مدل های مورد نظر در تحقیق حاضر از دو روش پژوهش کیفی و کمی استفاده شد. از آزمون مقایسه میانگین برای بررسی وضعیت هر یک از آیتم های پرسشنامه ها استفاده گردید. همچنین برای اولویت و رتبه بندی کردن مهمترین شاخص های مورد بررسی در تحقیق حاضر آزمون فریدمن مورد استفاده قرار گرفت. کلیه تجزیه و تحلیل ها با استفاده از نرم افزار آماری Spss 20 در سطح معناداری (05/ 0 ≥p) انجام شد. در بخش برنامه ریزی راهبردی برای فدراسیون جودو نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که فدراسیون جودو دارای 12 نقطه قوت، 12 نقطه ضعف، 12 فرصت و 10 تهدید بود. ورزش جودو ایران در ماتریس ارزیابی موقعیت در موقعیت تدافعی قرار دارد. لذا تعداد 3 راهبرد SO، 3 راهبرد WO، 2 راهبرد ST و 6 راهبرد WT برای توسعه جودو در ایران تدوین شد. برای کسب کرسی های بین المللی در فدراسیون جودو 21 راهکار مختلف به دست آمد. درخصوص وضعیت اماکن ورزشی جودو ایران در مقایسه با سایر کشورهای مطرح جودو در س