29 مهر 1398

مرتضی دوستی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت ورزشی
تلفن: 09113559386
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل اثر خصومت بر پیچیدگی ذهنی و قصد خرید مشتریان برندهای ورزشی داخلی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
خصومت مصرف کننده، برندهای ورزشی، تصمیمات خرید، درگیری ذهنی خرید
پژوهشگران مهدی ابهری ساتلو (نفر اول) ، سعید تابش (نفر دوم) ، رسول نظری (نفر سوم) ، مرتضی دوستی (نفر چهارم)

چکیده

هدف از این پژوهش تحلیل اثر خصومت بر پیچیدگی ذهنی و قصد خرید مشتریان برندهای ورزشی داخلی نظیر دایی و مجید است. تحقیق حاضر از نوع همبستگی بوده و به روش توصیفی همبستگی انجام می شود و ازلحاظ هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش 218300 نفر از مشتریان برندهای ورزشی داخلی دایی و مجید در استان مازندران بودند.384 نفر بر اساس جدول مورگان، با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند که پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها درنهایت 380 پرسشنامه کامل بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS نسخه 21) رگرسیون چندگانه و همبستگی) و Amos نسخه 24.0 استفاده شد. یافته ها حاکی از آن است که بین قومیت گرایی مصرف کننده و درگیری ذهنی، قومیت گرایی مصرف کننده و قصد خرید و همچنین میان درگیری ذهنی خرید و قصد خرید رابطه مثبت معناداری وجود دارد ولی بین خصومت عمومی و قصد خرید، خصومت اقتصادی و درگیری ذهنی خرید و همچنین بین خصومت اقتصادی و قصد خرید رابطه معناداری مشاهده نشد. همچنین رابطه منفی معناداری بین خصومت عمومی و درگیری ذهنی خرید مشاهده شد. به نظر می رسد بازاریابان ورزشی به منظور موفقیت در برنامه های بازاریابی باید دیدگاه منفی مشتریان را نسبت به برندهای ورزشی داخلی از بین ببرند. همچنین با توجه به اینکه جوامع امروزی به دنبال افزایش ارتباطات و ایجاد علایق و سلایق یکسان در کشورهای مختلف می باشند، به نظر میرسد بازاریابان باید به دنبال افزایش کیفیت محصولات خود باشند و در آخر توصیه می شود بازاریابان ورزشی در عرضه و فروش محصولات برندهای ورزشی داخلی قومیت گرایی و ملی گرایی مصرف کنندگان ایرانی را به عنوان عامل مهم در نظر بگیرند