29 شهریور 1399

مرتضی دوستی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت ورزشی
تلفن: 09113559386
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی و رتبهبندی چالشهای اقتصادی باشگاه فوتبال شموشک نوشهر
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
چالش، اقتصاد، فوتبال، شموشک.
پژوهشگران علی محسنی فر (نفر اول) ، مرتضی دوستی (نفر دوم) ، سعید تابش (نفر سوم)

چکیده

هدف: هدف از مطالعهی حاضر شناسایی و رتبهبندی چالشهای اقتصادی باشگاه فوتبال شموشک نوشهر است. با توجه به هدف اصلی پژوهش و مسائل مطرحشده، روش انجام پژوهش روش کیفی میباشد. برای شناسایی چالشها از روش تحقیق کیفی با روش مصاحبه نیمه ساختاریافته و برای رتبهبندی چالشها از روش کیفی با روش دلفی استفادهشده است. در این مرحله با 25 نفر از نخبگان دانشگاهی، مدیران، مربیان، داوران، ورزشکاران، مدیران و کارشناسان اقتصادی مصاحبه انجام شد و پس از اشباع نظری، متوقف شد. بخش کمی تحقیق از نوع توصیفی - تحلیلی است. در این بخش به رتبهبندی چالشها پرداخته شد. جامعه آماری در بخش کمی نخبگان دانشگاهی، مدیران، مربیان، داوران و ورزشکاران، مدیران و کارشناسان اقتصادی بوده است. همچنین نمونه آماری تحقیق 25 نفر از نخبگان دانشگاهی، مدیران، مربیان، داوران، ورزشکاران، مدیران و کارشناسان اقتصادی استان مازندران بوده است. ابزار تحقیق در این مرحله شامل یک پرسشنامه محققساخته پنج گزینهای لیکرت بود که از موارد شناساییشده در مصاحبه، ساخته شد. روایی محتوایی پرسشنامه به تایید تعدادی از اساتید مدیریت ورزشی رسید که پایایی آن نیز از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شد (78/0=α (و جهت رتبه بندی چالشهای شناسای یشده از آزمون فریدمن و برای تحلیل دادهها از نرم افزار spss20 استفاده شد.