29 مهر 1398

مرتضی دوستی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت ورزشی
تلفن: 09113559386
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی اثرات اقتصادی گردشگری ورزشی کشور
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
ارزیابی، اثرات اقتصادی، گردشگری، گردشگری ورزشی و رویداد ورزشی.
پژوهشگران اکرم خواجه پور (دانشجو) ، مرتضی دوستی (استاد راهنما) ، سعید راسخی (استاد راهنما) ، سید محمد حسین رضوی (استاد مشاور) ، فرزام فرزان (استاد مشاور)

چکیده

صنعت گردشگری جزو سه صنعت برتر جهان، بعد از نفت و خودرو می باشد که عنوان صنعت سفید را به خود اختصاص داده است. گردشگری ورزشی و رویدادهای حاصل از آن نیز یکی از عوامل کلیدی جذب گردشگر محسوب می شوند و می تواند در اقتصاد کشورها نقش بسزایی ایفا نمایند. هدف: هدف از این رساله ارزیابی اثرات اقتصادی گردشگری ورزشی کشور بر روی تولید، اشتغال و درآمد نیروی کار کشور است که به علت گستردگی رویدادهای ورزشی مطالعه موردی بر روی سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویی صورت گرفته و ارزیابی شد. روش پژوهش: روش تحقیق حاضر به صورت کمی بوده و در دو مرحله انجام شد، مرحله اول پژوهش از الگوی داده ستانده برای تجزیه و تحلیل استفاده شده است. در این پژوهش، از جدول داده ستانده سال 1390 مرکز آمار استفاده شده است که با توجه به طبقه بندی فعالیت های اقتصادی (ISIC, Rev 3.1) در 29 بخش تجمیع شد. در مرحله دوم تحقیق ابتدا با دو معیار ارزش خالص فعلی (NPV) و نسبت هزینه به فایده (CBA) توجیه پذیری اقتصادی رویداد محاسبه شد. پس از آن با گردآوری اطلاعات توسط الگوی هزینه فایده، پرسشنامه ای محقق ساخته که روایی صوری و محتوایی آن به تایید متخصصین رسید . پایایی آن با آلفای کرونباخ 913/0 به دست آمد. در بخش کمی از آزمون اسمیرنوف کلموگراف (K-S) و آزمون توزیع دوجمله ای استفاده شد. یافته ها: یافته های تحقیق حاکی از آن است که در ازای برگزاری سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویی به میزبانی مشهد به طور مستقیم و غیرمستقیم در اقتصاد کشور: تولید: افزایش تولید بواسطه برگزاری این المپیاد در اقتصاد کشور به میزان  میلیون ریال (7 میلیارد و 39 میلیون تومان) افزایش تولید در میان بخش های اقتصادی تولید در بخش «هتل و رستوران» میلیون ریال (1 میلیارد و 497 میلیون تومان) بود که در رتبه اول جای دارند. بعد از آن بخش های «حمل و نقل و انبارداری و ارتباطات» در رتبه دوم، « ساخت محصولات کانی غیر فلزی» در رتبه سوم جای گرفته اند. درآمد نیروی کار: درامد نیروی کار شاغل  میلیون ریال ( 808 میلیون تومان) افزایش یافته است. با وجود این بیشترین افزایش درآمد نیروی کار شاغل در اقتصاد در بخش خدمات تفریحی، فرهنگی، و ورزشی به میزان  میلیون ریال ( 188 میلیون تومان) که در رتبه اول جای گرفت. بعد از آن بخش های«هتل و رستوران» رتبه دوم و «حمل و نقل