29 مهر 1398

مرتضی دوستی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت ورزشی
تلفن: 09113559386
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مشخصات پژوهش

عنوان شناسايي راهكارهاي حفظ و افزايش هواداران فوتبال باشگاه فرهنگي - ورزشي پرسپوليس
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
باشگاه فوتبال؛ پرسپولیس؛ راهکارها؛ روش آمیخته؛ هواداران
مجله مدیریت ورزشی
شناسه DOI 10.22059/JSM.2018.65882
پژوهشگران ابولفضل درویشی (نفر اول) ، مینا ناصری (نفر دوم) ، مرتضی دوستی (نفر سوم)

چکیده

هدف کلی پژوهش حاضر شناسایی راهکارهای حفظ و افزایش هواداران فوتبال باشگاه پرسپولیس است. روش انجام پژوهش از نوع آمیخته است و برای شناسایی عوامل حفظ و افزایش هواداران فوتبال باشگاه پرسپولیس، از روش تحقیق کیفی و برای سنجش اهمیت و رتبه بندی عوامل، از روش تحقیق کمی استفاده شده است. جامعۀ آماری پژوهش کلیۀ پیشکسوتان، تماشاگران و هواداران باشگاه پرسپولیس بودند و نمونۀ آماری در بخش کیفی شامل 30 نفر از پیشکسوتان، تماشاگران و هواداران و همچنین در بخش کمّی شامل 383 نفر بود. برای جمع­آوری داده­ها نیز از دو روش مصاحبۀ نیمه ساختاری و پرسشنامۀ محقق ساخته و در تحلیل داده های آماری به روش استنباطی از آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج نشان داد که عوامل اجتماعی، زیرساختی، اقتصادی، فنی، فرهنگی و ارزشی به ترتیب مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر حفظ و افزایش تماشاگران باشگاه پرسپولیس هستند؛ بنابراین مدیران و مسئولان باشگاه پرسپولیس باید به این متغیرها به عنوان عوامل مهم در حفظ و افزایش تماشاگران توجه کنند.