29 شهریور 1399

مرتضی دوستی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت ورزشی
تلفن: 09113559386
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مشخصات پژوهش

عنوان مقايسۀ واكنش هواداران تيم هاي خودي و رقيب نسبت به حاميان مالي (مطالعۀ موردي: باشگاه سپاهان و ذوب آهن اصفهان)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
باشگاه؛ تیم خودی؛ تیم رقیب؛ حامیان مالی؛ هواداران
مجله پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش
شناسه DOI فاقد DOI
پژوهشگران مجتبی قاسمی (نفر اول) ، سید محمد حسین رضوی (نفر دوم) ، مرتضی دوستی (نفر سوم)

چکیده

هدف ­از­ تحقیق حاضر مقایسۀ­ واکنش هواداران تیم خودی و رقیب نسبت به حامیان مالی در دو تیم فوتبال سپاهان­ و ذوب­آهن­ اصفهان بود. روش تحقیق توصیفی و روش اجرا پیمایشی بود. جامعۀ آماری تحقیق کلیۀ هواداران تیم های سپاهان و ذوب آهن در فصل سیزدهم لیگ برتر بودند و حجم نمونه با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی 367 نفر انتخاب شد. ابزار اندازه گیری پرسشنامۀ محقق ساخته بود که روایی محتوایی آن را هشت تن از استادان مدیریت ورزشی تأیید کردند و پایایی پرسشنامه ها از طریق آلفای کرونباخ برای حامی مالی تیم سپاهان و ذوب آهن به ترتیب 83/0r= و 86/0 r= به دست آمد و پایایی پرسشنامه­ها تأیید شد. برای توصیف داده­ها از آمار توصیفی و برای بررسی فرضیه ها در سطح 05/0 از آزمون های یومن ویتنی و همبستگی اسپیرمن استفاده شد. نتایج نشان داد حمایت حامیان مالی از فوتبال ­در هواداران تیم خودی و تیم رقیب تفاوت معناداری دارد (0001/0)، همچنین بین تصویر عمومی حامیان مالی دو تیم و علاقه مندی به حامی و تبلیغات توصیه­ای در هواداران سپاهان و ذوب آهن ارتباط مثبت و معنا داری مشاهده شد (0001/0)، تنها بین تصویر عمومی حامی تیم ذوب آهن و تبلیغات توصیه­ای در هواداران ذوب­آهن ارتباطی مشاهده نشد (23/0). به باشگاه ها پیشنهاد می شود برای اینکه شرکت های حامی به هدف خود از حمایت برسند، با هماهنگی با هم تصویر مطلوب و مثبتی از حامی در هواداران دو تیم ایجاد کنند تا شرکت ها به مزیت رقابتی دست یابند و در نتیجه­ میزان حمایت آنها از فوتبال بیشتر شود.